SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Defnydd o'r Iaith Gymraeg yn Ysgolion Powys

Rydym eisiau sicrhau fod addysg cyfrwng Gymraeg ar gael i'r holl blant y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn dymuno iddynt dderbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Nid oes angen i chi allu siarad Cymraeg er mwyn i'ch plentyn gael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Addysg gynradd

Ar lefel gynradd, caiff y Gymraeg ei dysgu ym mhob ysgol fel pwnc sylfaen.

Y ffordd orau o ddod yn hollol rugl yn y Gymraeg yw mynd i ysgol gynradd sy'n cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Ym Mhowys, mae addysg gynradd cyfrwng Cymraeg ar gael mewn dwy fath wahanol o ysgol:

  • Categori 1 - Ysgolion cyfrwng Cymraeg
  • Categori 2 - Ysgolion dwy ffrwd, lle mae'r ddarpariaeth Gymraeg a Saesneg yn bodoli ochr yn ochr

Mewn ysgolion neu ffrydiau cyfrwng Cymraeg, dysgir y plant trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen (hyd at 7 oed). Mae'r Gymraeg yn parhau i fod yn brif gyfrwng dysgu yng Nghyfnod Allweddol 2 (7 i 11 oed), gyda'r Saesneg yn cael ei chyflwyno fel pwnc.

Mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael i bob plentyn sy'n byw ym Mhowys ac os nad oes ysgol neu ffrwd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal lle'r ydych chi'n byw,  bydd Cyngor Sir Powys yn darparu cludiant i'r ysgol cyfrwng Cymraeg agosaf ym Mhowys.

Edrychwch ar: Dod o hyd i ysgol ym Mhowys am ragor o wybodaeth am bob ysgol, gan gynnwys manylion cyswllt, gwefannau ac adroddiadau Estyn.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Mae addysg cyfrwng Cymraeg ar gael ar draws Powys, ac ym mhob cyfnod o addysg, o'r cyfnod meithrin, trwy'r cynradd ac ymlaen i'r uwchradd. Daw'r rhan fwyaf o ddisgyblion sy'n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg o gartrefi di-Gymraeg.

Gall dwyieithrwydd ddod â sawl budd i'ch plentyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu llyfryn sy'n darparu rhagor o wybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg.

Categori 2 - Ysgolion Cynradd Dwy Ffrwd

YsgolFfôn
Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt(01982) 553600
Ysgol Gynradd Dyffryn Trannon, Trefeglwys(01686) 430644
Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion(01938) 810470
Ysgol Gynradd Llanfyllin(01691) 648207
Ysgol Gynradd Llanrhaeadr-ym-Mochnant(01691) 780352
Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth(01654) 704200
Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy(01597) 810288
Ysgol Gynradd Rhiw Bechan, Tregynon(01686) 650303
Ysgol Gynradd Pontsenni(01874) 636268
Ysgol Gynradd Trefonnen, Llandrindod(01597) 822190

 

Categori 1 - Ysgolion Cynradd Cyfrwng Cymraeg

YsgolFfôn
Ysgol y Bannau, Aberhonddu(01874) 622207
Ysgol Carno(01686) 420209
Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd(01686) 622162
Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan(01938) 820226
Ysgol Glantwymyn(01650) 511394
Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr(01639) 846060
Ysgol Gymraeg y Trallwng(01938) 552005
Ysgol Llanbrynmair(01650) 521339
Ysgol Llanerfyl(01938) 820294
Ysgol Pennant, Pen-y-bont-fawr(01691) 860326
Ysgol Pontrobert(01938) 500394

 

Addysg Uwchradd

Yn y cyfnod uwchradd, dysgir y Gymraeg fel pwnc ym mhob ysgol, ac mewn nifer o ysgolion, y Gymraeg yw cyfrwng dysgu'r pynciau eraill.

Er nad oes unrhyw ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mhowys, mae darpariaeth Gymraeg uwchradd ar gael mewn ffrydiau Cymraeg mewn nifer o ysgolion uwchradd ar draws y Sir.  Er bod nifer a natur y pynciau a gaiff eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn amrywio rhwng ysgolion uwchradd, nod Cyngor Sir Powys a phob ysgol uwchradd sydd â ffrwd Gymraeg yw i ddysgu cymaint â phosibl o bynciau yn y Gymraeg a'r Saesneg ym mhob Cyfnod Allweddol, er mwyn sicrhau cyfle cyfartal a darpariaeth gyfartal ar gyfer yr holl ddisgyblion ym Mhowys.

Yn ardal Ystradgynlais, mae Cyngor Sir Powys yn darparu cludiant allan o'r sir i ddarpariaeth uwchradd Gymraeg yn Ysgol Gyfun Ystalyfera.

Ewch i: Dod o hyd i ysgol ym Mhowys am ragor o wybodaeth am bob ysgol, gan gynnwys manylion cyswllt, gwefannau ac adroddiadau Estyn.

 

Mae Llywodraeth Cymru'n mynnu bod y Cyngor yn llunio Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg bob tair blynedd. Mae'r Cynllun yn manylu ar sut y bydd y cyngor yn datblygu addysg cyfrwng-Cymraeg i gynyddu nifer y disgyblion sy'n cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, er mwyn cyfrannu at strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru i greu un filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer 2017-2020 ar gael trwy'r ddolen ganlynol:

Lawrlwytho Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) [226KB]

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu