Rhybudd i Bowys am ffliw adar

Image of poultry

18 Tachwedd 2020

Image of poultry Mae parth atal wedi'i ddatgan yng Nghymru i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag math o ffliw adar yn dilyn cadarnhâd o achosion yn y DU.

Mae Tîm Safonau Masnach y cyngor yn rhybuddio perchnogion dofednod Powys i gadw'r adar dan do neu gymryd camau priodol i'w gwahanu rhag adar gwyllt.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno anghenion bioddiogelwch uwch i liniaru'r risg o haint yn dilyn achosion diweddar o ffliw adar pathogenig iawn (H5N8) yn Lloegr.

Mae asesiad risg milfeddygol i Brydain yn dangos fod lefel y risg o'r clefyd ymysg adar gwyllt yn 'uchel' erbyn hyn. Mae'r risg sy'n gysylltiedig â throsglwyddo uniongyrchol ac anuniongyrchol i ddofednod hefyd wedi codi i 'ganolig'.

Er nad oes unrhyw achosion o ffliw adar yng Nghymru ar hyn o bryd, cyflwynwyd parth atal adar Cymru gyfan fel mesur rhagofalus i ymateb i'r lefel risg uwch.

Rydym yn galw ar geidwaid dofednod ac adar caeth eraill, sut bynnag y cânt eu cadw, i gymryd y camau canlynol:

  • Sicrhau nad yw mannau cadw'r adar yn denu adar gwyllt, er enghraifft trwy osod rhwyd ar byllau a thynnu ffynonellau bwyd adar gwyllt.
  • Bwydo a dyfrio adar mewn mannau caeedig i atal adar gwyllt.
  • Sicrhau nad oes gormod o bobl yn symud mewn ac allan o unedau adar.
  • Glanhau a diheintio esgidiau a chadw unedau adar yn lân a thaclus.
  • Lleihau unrhyw halogiad presennol trwy lanhau a diheintio ardaloedd concrit a ffensio ardaloedd gwlyb neu gorslyd.

Bydd pobl sy'n cadw dros 500 o adar yn gorfod cymryd mesurau bioddiogelwch ychwanegol gan gynnwys cyfyngu ar fynediad i bobl ddiangen, newid dillad ac esgidiau cyn mynd mewn i unedau adar a glanhau a diheintio cerbydau.

Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i fonitro'r sefyllfa'n agos gan gynyddu gwyliadwraeth.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ddiogelu'r Cyhoedd: "Cyhoeddwyd y parth atal er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo haint o adar gwyllt, felly rhaid i bobl sy'n cadw dofednod ac adar caeth roi mesurau bioddiogelwch priodol mewn lle.

"Dylai ffermwyr dofednod gadw llygad craff am unrhyw arwyddion o glefyd yn yr adar neu unrhyw adar gwyllt a gofyn cyngor milfeddyg yn brydlon os oes gennych unrhyw bryderon.

"Os bydd yna achosion o ffliw adar yn yr ardal, mae gan Gyngor Sir Powys a Llywodraeth Cymru gynlluniau wrth gefn ar ddelio â chlefydau iechyd anifeiliaid.

Am ragor o wybodaeth ar ffliw adar, ewch i: https://www.gov.uk/guidance/avian-influenza-bird-flu.cy

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu