SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Penodi contractwr i adeiladu tai cyngor newydd yn Y Drenewydd

Image of artist impression of new council houses being built in Newtown

23 Tachwedd 2020

Image of artist impression of new council houses being built in NewtownPenodwyd cwmni adeiladu o Gymru i adeiladu datblygiad tai fforddiadwy yng ngogledd Powys, cyhoeddodd y cyngor sir.

Enillodd RLD Construction (R L Davies & Son Ltd) y cytundeb gan Gyngor Sir Powys i adeiladu 18 o dai cyngor newydd ym Maesyrhandir, Y Drenewydd.  Bydd gwaith ar y cynllun hwn yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Bydd y datblygiad hwn sydd werth £3.5m yn cael ei adeiladu ar hen safle tafarn y Red Dragon a'r ganolfan ieuenctid gan greu 18 o gartrefi carbon isel gan gynnwys byngalo a chymysgedd o dai dwy, tair, pedair a phump ystafell wely.  Bydd modd rhentu'r rhain gan y cyngor am rhent fforddiadwy.

Cafwyd grant o ryw £2m gan Lywodraeth Cymru trwy'r Rhaglen Tai Arloesol tua'r datblygiad hwn.

Bydd pren o'r DU yn cael ei ddefnyddio yn y cynllun ar gyfer y ffrâm bren ynghyd ag inswleiddiad ffibr pren sy'n ategu ac yn cydfynd â Pholisi'r cyngor ar Annog Pren.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Ddatblygu Economaidd, Cynllunio a Thai: "Rwy wrth fy modd fod RLD Construction wedi cael eu dewis yn brif gontractwyr y prosiect cyffrous ac arloesol hwn yn Y Drenewydd. 

"Dyfarnwyd y contract i RLD Construction yn dilyn proses tendro trwyadl a oedd yn diwallu rheolau caffael y sector cyhoeddus.

"Mae'r datblygiad hwn a fydd yn ateb anghenion y gymuned leol, yn un o nifer o gynlluniau tai sydd ar waith ar draws y sir.

"Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda RLD Construction dros gyfnod y gwaith adeiladu".

Dywedodd Mel Pitts o RLD Construction: "Fel cwmni o Gymru, rydym yn falch i barhau â'n gwaith trwy Gymru ac mae'n bleser cael ein penodi'n prif gontractwr i'r cynllun hwn a chreu cartrefi cyngor fforddiadwy ac anghenrheidiol ym Mhowys.

"Mae gennym brofiad yn barod o weithio ym Mhowys, ac rydym wedi ymrwymo i weithio a chysylltu â chontractwyr a chymunedau lleol dros gyfnod y gwaith."

Bydd angen i'r cwmni hwn o Fae Colwyn ddefnyddio nifer fawr o is-gontractwyr a chyflenwyr lleol a fydd yn cael eu talu'n brydlon trwy gyfrif banc y prosiect, ynghŷd â chyflwyno buddion ychwanegol i'r gymuned dros gyfnod y gwaith.

Bydd digwyddiadau "cwrdd â'r prynwr" yn cael eu trefnu'n fuan felly bydd cyfle i gontractwyr a chyflenwyr lleol gwrdd â RDL Construction fel rhan o'r cynllun.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu