SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Enw newydd ar gyfer ysgol yn Y Drenewydd

Image of teachers and pupils standing next to an oak tree

24 Tachwedd 2020

Image of teachers and pupils standing next to an oak treeMae ysgol newydd yng ngogledd Powys a fydd yn agor flwyddyn nesaf wedi cael ei henwi, cyhoeddodd y cyngor sir.

Ysgol Calon y Dderwen fydd enw'r ysgol gynradd Saesneg yn Y Drenewydd a fydd yn agor ym mis Medi 2021.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei sefydlu trwy uno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Gynradd Hafren wedi i gabinet Cyngor Sir Powys gymeradwyo'r cynllun nôl ym mis Mawrth.

Bydd Ysgol Calon y Dderwen yn derbyn disgyblion rhwng 4 - 11 oed gan weithredu oddi ar safleoedd Ladywell Green a Hafren.

Derbyniwyd dros 130 o awgrymiadau am enw gan ddisgyblion y ddwy ysgol gyda'r corff llywodraethu dros dro yn llunio rhestr fer o dri enw gan ofyn i'r gymuned am eu barn ar-lein.

Ynghyd â chytuno i enw'r ysgol newydd, mae uwch-dîm arwain yr ysgol hefyd wedi cadarnhau y penodwyd Carl Hyde yn Bennaeth a Lynne Roberts-Watkins yn Ddirprwy Bennaeth.

Dywedodd Neil Ainsworth, Cadeirydd Corff Llywodraethu Dros Dro Ysgol Calon y Dderwen: "Rwy'n falch dros ben i fod yn rhan o'r bennod newydd hon wrth i'r ddwy ysgol bresennol symud ymlaen ac uno i fod yn un ysgol newydd, sef Ysgol Calon y Dderwen.

"Dyma gyfle gwych i ehangu ar ein llwyddiannau parhaus a chynnig addysg o'r radd orau i'n plant, nid yn unig nawr, ond i'r cenedlaethau nesaf.  Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn gweithio mor galed i gyrraedd y pwynt yma.

"Mae'n gyfnod cyffrous nid yn unig i staff, rhieni a'r plant, ond i'r dref gyfan wrth i ni edrych ymlaen at ddatblygiad newydd ar ein safle eang, braf a'r posibilrwydd o gydweithio ag asiantaethau eraill yn y dyfodol i ddatblygu cyfle unigryw i'r dref a'r ardaloedd cyfagos."

Dywedodd y Pennaeth Carl Hyde: "Mae'n bleser mawr gallu rhannu enw'r ysgol newydd, sef Ysgol Calon y Dderwen.  Mae'n gyfle cyffrous i'n staff, plant, rhieni a'r gymuned gyfan wrth i ni uno dwy ysgol ragorol a chael y cyfle i adeiladu ar y sylfeini cadarn hyn a dod yn un teulu mawr a'n gwneud ni hyd yn oed yn fwy llwyddiannus.

"Dewisiwyd yr enw, Calon y Dderwen, gan ein plant, i'n plant ni, ac mae'n parchu hanes y ddwy ysgol.

"Mae coeden dderw 250 mlwydd oed yn rhan annatod o'n man gwyrdd ni ac yn arwydd o gadernid a chryfder.  Dyma ysgol a fydd yn darparu'r gorau i'n plant ni, y profiadau gorau, cyfleoedd dysgu, a hynny i gyd mewn amgylchedd caredig a chynhwysol gydag anghenion ein plant wrth wraidd popeth a wnawn."

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mewn ychydig o dan 12 mis, bydd pennod newydd i addysg yn Y Drenewydd yn dechrau trwy agor Ysgol Calon y Dderwen.

"Rwy'n dymuno'n dda i'r llywodraethwyr, staff, rhieni a disgyblion dros y misoedd nesaf wrth iddynt baratoi i uno.  Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda nhw wrth i ni baratoi i wella'r profiadau dysgu i'r plant hynny a fydd yn mynychu Ysgol Calon y Dderwen."

Bydd yr enw newydd yn destun penderfyniad dirprwyon gan yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu