SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Coronafeirws ar led yn ysgolion Powys

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to school

24 Tachwedd 2020

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to schoolMae rhieni Powys yn cael eu hannog i fod ar eu gwyliadwraeth am Goronafeirws gan gadw plant sâl gartref hyd yn oed os yw'r symptomau'n ymddangos yn ysgafn iawn.

Dychwelodd y rhan fwyaf o ddisgyblion Powys i'r ysgol ar ôl cyfyngiadau'r Cyfnod Atal Byr cenedlaethol Llywodraeth Cymru, ond gofynnir i rieni i gadw disgyblion gartref o'r ysgol os ydynt yn sâl.

Mae achosion newydd o'r Coronafeirws wedi'u cofnodi mewn ysgolion y sir ac wedi'u cysylltu â disgyblion a staff yn aros yn yr ysgol ar ôl mynd yn sâl sydd wedi sbarduno achosion newydd.

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Phyl Davies: "Mae'n hanfodol ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal y feirws rhag lledu.  Hoffwn annog teuluoedd i helpu trwy sicrhau bod y rhai sy'n sâl ac yn dangos unrhyw symptomau yn aros gartref hyd yn oed os ydynt yn ymddangos fel symptomau ysgafn ac i ddilyn cyngor meddygol.  Mae angen i ni wneud popeth y gallwn i atal cynnydd pellach mewn achosion o'r coronafeirws."

"Mae'n bwysig i bob un ohonom gofio bod Coronafeirws yn dal i fod yn fygythiad gwirioneddol i iechyd y cyhoedd, a'r ffordd orau o atal y gadwyn heintio yw dod i gysylltiad â llai o bobl.

Prif symptomau Coronafeirws yw:

  • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu bod eich brest neu'ch cefn yn teimlo'n boeth o'i gyffwrdd (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
  • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu dri neu fwy o gyfnodau o besychu o fewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
  • eich gallu i arogli neu flasu yn diflannu neu'n newid: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu mae pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer.

Mae gan y rhan fwyaf o bobl â chlefyd coronafeirws o leiaf un o'r symptomau hyn.

Os oes gennych unrhyw symptomau, sicrhewch eich bod chi a'ch aelwyd uniongyrchol yn hunan-ynysu ar unwaith. Ewch i https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu ffoniwch 119 i archebu prawf.

Gallwn oll helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws:

  • Arhoswch gartref
  • Golchwch eich dwylo'n rheolaidd.
  • Cadwch bellter cymdeithasol oddi wrth eraill.
  • Peidiwch â chyfarfod unrhyw un nad yw'n byw gyda chi
  • Gwisgwch orchudd wyneb mewn siopau, mewn mannau cyhoeddus dan do ac ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai bod esgus rhesymol dros beidio â gwneud hynny
  • Gweithiwch gartref os gallwch.

Mae ein tîm Profi, Olrhain, Diogelu yma ym Mhowys yn gweithio'n ddiflino i sicrhau ei fod yn olrhain achosion positif, a bod cysylltiadau'n cael cynnig profion. Os ydych wedi'ch adnabod fel cyswllt penodol, bydd ein tîm olrhain cyswllt ym Mhowys yn eich ffonio o 02921 961133.

Os cewch eich galw gan olrheiniwr cyswllt, helpwch nhw yn eu gwaith hanfodol i Gadw Powys yn Ddiogel.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu