SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor Cymunedol Cegidfa

Powys logo

1 Rhagfyr 2020

Powys logoCafodd cyngor cymunedol yng ngogledd Powys ddigon o amser i gyflwyno sylwadau a barnau am gais cynllunio cyn penderfynu arno, yn ôl y Cyngor.

Rhoddodd Cyngor Sir Powys ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer naw o gartrefi ar safle gorsaf betrol gynt yng Nghegidfa ar ddechrau mis Hydref, chwe mis ar ôl i'r cais gael ei ddilysu gan y cyngor.

Fel rhan o'r proses cynllunio, hysbysodd y cyngor sir bob un o'r ymgyngoreion statudol ac anstatudol am y cais ym mis Mawrth 2020 - gan gynnwys Cyngor Cymunedol Cegidfa.

Er bod y cyngor cymunedol wedi gwneud cais am estyniad yn dilyn y cyfnod clo cenedlaethol yn sgil y pandemig, ni dderbyniwyd rhagor o ohebiaeth gan y cyngor cymunedol.

Wedyn anfonodd Tîm Cynllunio'r cyngor e-bost at y cyngor cymunedol ar 22 Medi, yn eu hysbysu bod y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy wedi trefnu gwrando ar y cais ar 1 Hydref. Ni chafodd y cyngor sir ymateb i'r e-bost hwnnw.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod y Cabinet ar faterion Cynllunio: "Rydym yn croesawu barn a sylwadau pob cyngor tref a chymunedol ar geisiadau cynllunio. Rydym hefyd yn cydnabod y rhan bwysig maen nhw'n ei chwarae yn y proses cynllunio ac wrth gynrychioli barn eu cymunedau lleol.

"Fodd bynnag, fel yr awdurdod cynllunio lleol, mae gennym ddyletswydd i benderfynu ar y ceisiadau rydym yn eu derbyn oddi wrth gwsmeriaid. Rydym wedi parhau i bennu ceisiadau cynllunio yn ystod y pandemig i gefnogi economi Powys a diwallu anghenion trigolion a chymunedau.

"Rydym yn sylweddoli bod y pandemig wedi effeithio ar sut mae cyfarfodydd cynghorau tref a chymunedol yn cael eu cynnal. Serch hyn, yn yr achos yma, fe aethon ni ati i ymgynghori â Chyngor Cymunedol Cegidfa am y cais cynllunio ym mis Mawrth 2020. Caethon nhw ddigon o amser i roi sylwadau ar y cais cyn inni benderfynu arno ar ddechrau mis Hydref."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu