SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llwybr Pren Newydd ar gyfer Gelli'r Priordy

Image of new Priory Groves boardwalk

03 Rhagfyr 2020

Image of new Priory Groves boardwalk Mae llwybr yn ne Powys wedi cael ei atgyweirio'n dilyn difrod storm difrifol yn gynharach eleni, yn ôl y cyngor sir.

Yn dilyn stormydd olynol Dennis a Ciara yn ôl ym mis Chwefror, achosodd glaw trwm i'r tir o dan lwybr poblogaidd trwy Gelli'r Priordy, Aberhonddu, gael ei ysgubo ymaith. Wedi hyn roedd y llecyn yn beryglus i ymwelwyr ac roedd angen gwaith atgyweirio hanfodol.

Mae tîm Hamdden Allanol Cyngor Sir Powys wedi gosod bordiau newydd ar y llwybr gyda chymorth gan Gronfa Cymorth Argyfwng Llywodraeth Cymru. Gwnaed yr estyllod o Bolyester Gwydr Cyfnerthedig cryf. Cynhyrchwyd y bordiau gan ddefnyddio graean carbid silicon. Gan fod yr estyllod newydd wedi'u gwneud fel hyn byddant yn para'n hir ac ni fyddant yn dirywio oherwydd y tywydd. Bellach mae gan y llwybr wyneb newydd diogel sy'n atal llithro ar gyfer pob defnyddiwr.

Gwnaed creiddiau estyllod newydd y llwybr pren o boteli plastig, a oedd yn arbed eu hanfon i safleoedd tirlenwi.

Ar ôl oedi yn sgil cyfyngiadau COVID-19, cwblhawyd y gwaith adeiladu ym mis Hydref. Bellach mae'r cyngor yn falch o gyhoeddi bod y llwybr yn agored i'r cyhoedd unwaith eto.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Hamdden, y Cynghorydd Rachel Powell: "Mae rheoli'r lleoedd gwyrdd o amgylch yn sir yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni, fel cyngor, ei wneud i'w cadw'n ddiogel ac ar gael i'w defnyddio gan y cyhoedd, trwy gydol y flwyddyn.

"Yn dilyn y difrod a achoswyd gan stormydd Dennis a Ciara roedd y llwybr hwn yn beryg i'r cyhoedd. Felly roedd hi'n eithriadol o bwysig i ni gwblhau'r gwaith trwsio mor effeithiol ac mor gyflym ag y gallwn.

"Hoffwn i ddiolch i'r tîm am eu gwaith caled yn ailosod y llwybr pren newydd. Mae'r ffaith bod rhai o'r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn yr adeiladu wedi eu hailgylchu'n fantais arall.

"Rwy'n hynod o falch bod y llecyn hwn bellach yn ddiogel ac yn hygyrch i'r cyhoedd fel y gallan nhw ei fwynhau unwaith yn rhagor."

Mae'r prosiect hwn yn rhan o raglen barhaus i gynnal a gwella'r coetir a'r llwybrau yng Ngelli'r Priordy. Bydd hyn yn helpu'r cyhoedd ac ymwelwyr i ddefnyddio a mwynhau'r llecyn gwyrdd hyfryd hwn trwy gydol tymhorau newidiol y flwyddyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu