SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Tîm Diogelu'r Cyhoedd yn helpu i gadw cymunedau'n ddiogel rhag COVID-19

Image of cafe using PPE

4 Rhagfyr 2020

Image of cafe using PPE A hithau'n adeg hollbwysig yn y pandemig, mae Tîm Diogelu'r Cyhoedd y Cyngor wrthi'n gweithio'n ddiflino i helpu busnesau lleol i gydymffurfio â'r rheoliadau Covid-19.

Mae'r tîm yn cynnwys swyddogion o'r adrannau safonau masnach, iechyd yr amgylchedd a thrwyddedu o bob cwr o Bowys sy'n cydweithio'n agos â phartneriaid gan gynnwys Heddlu Dyfed Powys.

Mae swyddogion wedi bod yn gweithio ddydd a nos am nifer o fisoedd i sicrhau bod busnesau'n gweithio yn unol â'r gofynion diogelwch ac yn eu deall yn llawn er mwyn osgoi camau gorfodi.

Mae'r swyddogion yn gwirio bod busnesau'n cydymffurfio â'r rheolau. Mae'r rhain yn cynnwys sicrhau bod digon o le ar gyfer cadw pellter cymdeithasol, gwirio arferion glanhau, y defnydd cywir o Gyfarpar Diogelu Personol, a'u bod yn dilyn gweithdrefnau tracio ac olrhain.

Rhwng dechrau mis Mawrth a diwedd mis Hydref roedd y tîm wedi mynd ati i gynghori dros 4,767 o fusnesau a gwneud 722 o ymweliadau ledled y sir.

Mae'r gwaith hwn wedi cyflymu yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gyda chymorth Llywodraeth Cymru penodwyd pum swyddog diogelu'r cyhoedd newydd i gryfhau ymateb y tîm i'r feirws.

Gwaith y swyddogion yn bennaf yw cynorthwyo busnesau ond pan fyddant yn anwybyddu cyngor a phan fydd materion difrifol o ran peidio â chydymffurfio'n parhau, mae'r tîm yn gweithredu i orfodi'r camau. Gall hwn gynnwys cyflwyno hysbysiad gwella, gorfodi busnes i gau, neu ddirwy, gan ddibynnu ar y torri.

Mae gwaith gorfodi'n gofyn i'r cyngor gyhoeddi hysbysiad a gyflwynwyd am resymau diogelwch y cyhoedd. Pan mae swyddogion yn ailymweld ag eiddo ac mae wedi gwneud y gwelliannau gofynnol, mae'r hysbysiad yn cael ei godi.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Rheoleiddiol: "Cadw Powys yn ddiogel yw ein blaenoriaeth gyntaf. Mae ein Tîm Diogelu'r Cyhoedd wedi bod wrth law ers dechrau'r pandemig yn rhoi cymorth a chyngor arbenigol.

"Yn y rhan fwyaf o achosion mae busnesau'n gweithio'n galed i gydymffurfio, ond mae rhai busnesau wedi parhau i wfftio'r rheolau ac nid oes gennym ddewis arall ond defnyddio camau gorfodi fel dewis olaf.

"Rydym i gyd am gadw cyfraddau heintio i lawr ac mae Diogelu'r Cyhoedd yn chwarae rhan hollbwysig yn hynny o beth trwy weithio gyda busnesau i gynnal y mesurau diogelu cywir.

"Nid ydym am ddefnyddio camau gorfodi, ond mae'n ddyletswydd statudol ar y cyngor i amddiffyn trigolion yn y ffordd hon.

"Mae Tîm Diogelu'r Cyhoedd yma i helpu'n gyntaf oll, felly ni ddylai busnesau oedi cyn ceisio'r cyngor a'r cymorth sydd ei eisiau arnynt.

Gallwch gysylltu â Thîm Diogelu'r Cyhoedd y cyngor yma trading.standards@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu