SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfranogiad o fewn canolfannau hamdden Powys yn cynyddu

Image of a boy swimming underwater with his thumbs up

8 Rhagfyr 2020

Image of a boy swimming underwater with his thumbs upMae'r cyngor sir wedi dweud fod mwy o bobl ym Mhowys wedi defnyddio canolfannau hamdden y sir yn 2019/20 o'i gymharu â'r flwyddyn ariannol flaenorol.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn Adroddiad Diwedd Blwyddyn 2019-20 oddi wrth ei bartner hamdden sef Freedom Leisure. Mae'r sefydliad nid-er-elw wedi bod yn rheoli a chyflwyno gwasanaeth hamdden ar ran y cyngor ers Gorffennaf 2015.

Dengys yr adroddiad fod cyfranogiad gweithgar mewn canolfannau hamdden wedi cynyddu gan 2.9 y cant yn 2019/20 o'i gymharu â 2018/19 tra bo cynnydd o 5.7 y cant wedi bod yn nifer y plant a gofrestrodd am wersi Ysgol Nofio Freedom Leisure yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Mae incwm wedi tyfu gan 2.1 y cant yn 2019/20 o'i gymharu â 2018/19 a chyflawnwyd 99 y cant o'r archwiliadau cydymffurfiaeth - cynnydd o un y cant ar y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Roedd cyfanswm o 27,724 o bobl wedi cymryd rhan ym Menter Nofio Am Ddim Llywodraeth Cymru yn 2019/20 - 31 y cant yn is o'i gymharu â'r flwyddyn ariannol flaenorol wedi i'r cynllun gael ei ddiwygio ac wedi gostwng y nawdd gan Lywodraeth Cymru.

Roedd y nifer sy'n cymryd rhan mewn cynlluniau cyfranogiad iechyd sydd ar gael mewn canolfannau hamdden wedi gweld gostyngiad o 52 y cant yn 2019/20 o'i gymharu â 2018/19 wedi colli dau hyfforddwr arbenigol. Cafodd hyfforddwyr newydd eu recriwtio ond roedd hyn wedi cymryd yn hirach na'r disgwyl.

Dywedodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet dros Wasanaethau Hamdden: "Ers i Freedom Leisure fod yn rheoli a chyflwyno gwasanaethau hamdden ar ran y cyngor, mae canolfannau hamdden a chwaraeon wedi gweld cynnydd mewn cyfranogiad ynghyd â chynnydd mewn amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd a chyfleoedd eraill.

"Mae buddsoddiad arwyddocaol hefyd wedi bod mewn cyfleusterau o ganlyniad i'n partneriaeth gyda Freedom Leisure.

"Roedd 2019/20 yn flwyddyn dda ar gyfer ein partneriaid busnes, a welodd gynnydd parhaus mewn cyfranogiad, incwm, gwersi nofio i blant, cydymffurfiaeth, arddangos gweithio cydweithredol a buddsoddiad pellach mewn cyfleusterau.

"Yn anffodus, bu'n rhaid i'n canolfannau gau ym mis Mawrth oherwydd pandemig coronafeirws ac mae hyn wedi effeithio ar y ffigyrau terfynol.

"Yn gyffredinol, mae'r bartneriaeth yn gweithio'n dda. Rydym yn monitro data, cydymffurfiaeth a deilliannau yn agos ac yn rheolaidd fel rhan o'n contract gyda Freedom Leisure i sicrhau fod gwasanaeth hamdden effeithiol a dichonadwy yn cael ei gyflwyno i drigolion a chymunedau Powys."

Bydd yr adroddiad diwedd blwyddyn yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu Llywodraethu a Chymunedau, Trigolion a'r Economi wythnos nesaf (Dydd Llun, 14 Rhagfyr).

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu