SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mesurau llymach i warchod dofednod rhag ffliw adar

Image of poultry

11 Rhagfyr 2020

Image of poultry Mae mesurau newydd yn cael eu cyflwyno yng Nghymru, Lloegr a'r Alban i geisio diogelu dofednod ac adar caeth yn dilyn achosion o ffliw adar ymysg adar gwyllt ac adar caeth ar draws y DU.

Daw mesurau newydd i rym ar 14 Rhagfyr sy'n golygu y bydd rhaid i geidwaid adar yn ôl y gyfraith, gadw eu hadar dan do a dilyn mesurau bioddiogelwch llym er mwyn atal ymledu'r clefyd.

Nid yw ffliw adar yn peri fawr o berygl i iechyd pobl a diogelwch bwyd, ac nid yw'n effeithio ar fwyta cynnyrch dofednod, gan gynnwys wyau.

Dylai ceidwaid adar ddefnyddio'r amser hwn i baratoi ar gyfer mesurau rhoi'r adar dan do, gan gynnwys cymryd camau i ddiogelu lles anifeiliaid, cysylltu â'r milfeddyg a lle bo'r angen, codi lloches ychwanegol.

Mae'r mesurau hyn yn ychwanegol i'r rheolau bioddiogelwch llymach a gyflwynwyd fel rhan o'r Parth Diogelu rhag Ffliw Adar (AIPZ) ym mis Tachwedd.

Mae'r AIPZ yn golygu bod angen i geidwaid adar caeth a dofednod gymryd gofalon ychwanegol, megis glanhau a diheinitio cyfarpar, dillad a cherbydau, cyfyngu mynediad i bobl diangen ar eu safleoedd a bod gweithwyr yn newid dillad ac esgidiau cyn mynd mewn at yr adar.

Bydd y cyfyngiadau hyn mewn grym ar draws y DU gyfan ac yn cael eu hadolygu'n gyson.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet ar Wasanaethau Rheoleiddio: "Rydym wedi rhybuddio trigolion Powys o'r blaen am y perygl o ffliw adar, ond mae'r sefyllfa wedi gwaethygu dros yr wythnosau diwethaf.

"O 14 Rhagfyr ymlaen, rhaid i bawb sy'n cadw adar eu cadw dan do, neu gymryd camau priodol i'w cadw i ffwrdd o adar gwyllt.

"Mae ffliw adar yn glefyd heintus iawn felly rhaid i'r rhai sy'n cadw adar wylio am unrhyw arwyddion o'r clefyd, cadw mesurau bioddiogelwch da a gofyn cyngor y milfeddyg ar unwaith os oes ganddynt unrhyw bryderon."

Mwy o wybodaeth ar ffliw adar i'w weld yma: https://www.gov.uk/guidance/avian-influenza-bird-flu

Dylai ceidwaid dofednod ac adar caeth ac aelodau'r cyhoedd gysylltu â llinell gymorth Defra i roi gwybod am achosion o adar meirw ar 03459 33 55 77 (opsiwn 7), a dylai ceidwaid roi gwybod i APHA ar 03000 200 301 os ydynt yn amau'r clefyd.

NID yw ffliw adar yn gysylltiedig â phandemig COVID-19.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu