SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgolion Powys i symud i ddysgu cyfunol yr wythnos nesaf

classroom

11 Rhagfyr 2020

classroomMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd ysgolion cynradd ac arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion ym Mhowys yn symud i ddysgu cyfunol ddechrau wythnos nesaf.

Ond bydd yr ysgolion yn parhau i fod ar agor tan ddydd Gwener 18 Rhagfyr ar gyfer ein dysgwyr sy'n agored i niwed gan gynnwys disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim.  Bydd darpariaeth hefyd ar gyfer plant sydd â rhiant sy'n gweithio yn y GIG neu mewn gofal cymdeithasol ac sy'n methu gwneud trefniadau eraill o fewn eu haelwyd estynedig.

Yn dilyn sylwadau gan benaethiaid ysgolion cynradd, ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion, ystyriaeth o ffigurau presenoldeb, y nifer cynyddol o achosion y coronafeirws a'r rheol 10 diwrnod ar hunanynysu cyn y Nadolig, mae Cyngor Sir Powys wedi penderfynu symud ysgolion cynradd ac arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion i ddysgu cyfunol.  Bydd hyn yn cael ei roi ar waith o ddydd Mawrth 15 Rhagfyr.

Bydd ysgolion uwchradd y sir yn newid i ddysgu ar-lein o ddydd Llun 14 Rhagfyr yn unol â'r cyhoeddiad a wnaed gan Weinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams ddoe (dydd Iau 10 Rhagfyr).

Bydd cludiant i'r ysgol yn parhau fel arfer tan ddydd Gwener 18 Rhagfyr.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg: "Mae ein hysgolion wedi gwneud gwaith rhagorol i gadw addysg i fynd y tymor hwn tra'n sicrhau bod amgylchedd yr ysgol mor ddiogel ag y gall fod.

"Fodd bynnag, o ystyried yr amgylchiadau presennol, y peth iawn i'w wneud yw symud pob ysgol ym Mhowys i ddysgu cyfunol.

"Mae ein hysgolion cynradd ac arbennig a'n hunedau cyfeirio disgyblion yn parhau i fod ar agor tan ddydd Gwener 18 Rhagfyr ond dim ond ar gyfer ein dysgwyr sy'n agored i niwed neu os yw rhiant yn gweithio yn y GIG neu mewn gofal cymdeithasol ac sy'n methu gwneud trefniadau eraill o fewn eu haelwyd estynedig.

"Ni allaf bwysleisio digon bod angen i blant i fod gartref ac yn dysgu tan 18 Rhagfyr.  Mae'n hanfodol nad yw plant sydd ddim yn yr ysgol yn mynd allan i gyfarfod â grŵpiau o ffrindiau ond eu bod yn aros gartref ac yn cadw'r cyswllt cyn lleied â phosibl.    Mae cyfraddau'r coronafeirws ym Mhowys yn cynyddu a bydd y sefyllfa'n gwaethygu os yw plant a phobl ifanc yn mynd allan ac yn cymysgu.

"Mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd ei wneud ond un y gobeithiwn y gall rhieni a gofalwyr ei ddeall.  Rwyf am annog pobl Powys i wneud eu rhan i ymladd y coronafeirws ac i gadw eu hunain a'u teuluoedd yn ddiogel.

"Hoffwn gofnodi fy niolch diffuant i benaethiaid a staff ysgolion ledled Powys am gadw ysgolion i redeg yn ddiogel drwy gydol y flwyddyn anodd hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu