SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cabinet yn cymeradwyo Strategaeth Addysg Gymraeg Newydd

Image of two young people with their hands raised in a classroom

15 Rhagfyr 2020

Image of two young people with their hands raised in a classroomMae'r cyngor sir wedi datgan bod strategaeth addysg a fydd yn llywio ymdrechion i ddatblygu dyfodol dwyieithog i Bowys a phobl ifanc y sir wedi cael ei chymeradwyo.

Mae Cyngor Sir Powys wedi llunio'i Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, sy'n amlinellu gweledigaeth ar gyfer cynyddu nifer y dysgwyr dwyieithog ym Mhowys. Cymeradwywyd y strategaeth gan y Cabinet heddiw (ddydd Mawrth 15 Rhagfyr).

Un o nodau'r Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030, a gymeradwywyd ym mis Ebrill, yw gwella mynediad at ddarpariaeth Gymraeg ar draws pob un o'r cyfnodau allweddol.

Nod yr amcan hwn yw sicrhau y bydd mwyfwy o blant yn gallu cyfranogi o addysg Gymraeg yn y dyfodol, o'r blynyddoedd cynnar hyd at oedran gadael yr ysgol.

Bydd y strategaeth yn ffurfio sail i Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg newydd y cyngor. Dogfen orfodol yw hon i sicrhau darpariaeth sydd wedi'i gynllunio'n ofalus ar gyfer cynyddu cyfleoedd i fwy o blant a phobl ifanc ym Mhowys ddod yn gwbl ddwyieithog.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Dros y deuddeng mlynedd diwethaf rydym wedi ymgysylltu'n sylweddol â rhieni, dysgwyr, arweinwyr ysgol, athrawon ac eraill i helpu i lywio ail-lunio a thrawsnewid y ddarpariaeth addysgol i blant a phobl ifanc ym Mhowys.

"Yn ystod ein sesiynau ymgysylltu, mynegwyd pryderon ynghylch darpariaeth bresennol addysg Gymraeg ym Mhowys.

"Nid oes mynediad rhwydd i addysg gynradd neu uwchradd Cymraeg ym mhob rhan o'r sir. Nid yw llawer o'r ysgolion sy'n cynnig dull dwy ffrwd yn cyflawni digon o'u cwricwlwm yn Gymraeg i fodloni eu dysgwyr. Mae dewis y pynciau a addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg yn dod yn llai wrth i'r dysgwyr fynd yn hŷn. Dyma rhai o'r pryderon a godwyd yn ein sesiynau ymgysylltu.

"Y dystiolaeth o weddill Cymru yw bod darpariaeth ddwyieithog/cyfrwng Cymraeg yn cynnig y cyfle gorau i ddysgwyr ddod yn hollol ddwyieithog, wrth greu amgylchedd diwylliannol blaengar sy'n ymwybodol o'r byd ehangach ar yr un pryd.

"Rydym am wella mynediad i ddarpariaeth Gymraeg ar draws yr holl gyfnodau allweddol addysg, a chynyddu'r cyfleoedd i blant a phobl ifanc ym Mhowys i ddod yn gwbl ddwyieithog.

"Rwy'n credu y bydd y strategaeth arfaethedig hon yn helpu i gyflawni hyn. Bydd yn sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael yr un cyfleoedd â'u cyfoedion yng ngweddill Cymru i ddilyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg hyd at ddiwedd yr ysgol uwchradd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu