SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn cyhoeddi polisi seibiant i ofalwyr di-dâl

Image of young man pushing an older man in a wheelchair

 Rhagfyr 15, 2020

Image of young man pushing an older man in a wheelchair  Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi ei Bolisi Gofal Seibiant i ofalwyr di-dâl.

Mae'r polisi newydd, sydd i'w weld ar-lein yn https://cy.powys.gov.uk/article/1816/Help-i-ofalwyr, yn manylu ar sut y gall y cyngor helpu gofalwyr yn y sir i gael seibiant o'u dyletswyddau gofal.

Nod gofal seibiant yw darparu gofal am yr unigolyn y mae'r gofalwyr yn ei gefnogi, er mwyn i'r gofalwr gael seibiant.

Gall y cyngor ddarparu seibiant mewn nifer o ffyrdd:

-          Trwy Daliadau Uniongyrchol, sy'n galluogi'r sawl sy'n derbyn y gofal i brynu gofal naill ai yn y cartref neu yn rhywle arall

-          Seibiant preswyl, lle gall y gofalwr archebu ystafell mewn cartref gofal preswyl i'r sawl sy'n derbyn gofal, am gyfnod byr.

-          Gofal Amgen: os yw'r gofalwr yn mynd i ffwrdd, gallwn dalu am weithwyr gofal i ddarparu gofal i gefnogi'r unigolyn yn mae'n gofalu amdano, am gyfnodau byr.

-          Cyfnodau Byrrach o Seibiant - gall y cyngor drefnu i'r gofalwr gael cyfnodau byr rheolaidd o gymorth;

-          Seibiannau Byr i Blant - mae darpariaeth i blant ym Mhowys gael seibiannau byr, a gallwn eich helpu i drefnu'r rhain.

Mae Dylan Owen yn Bennaeth Comisiynu gyda'r cyngor ac esboniodd: "Mae gwasanaethau i ofalwyr i'w cael am ddim ym Mhowys, sy'n cydnabod y rôl hanfodol y maent yn chwarae o fewn eu cymunedau. Mae seibiant fel gwasanaeth i'r gofalwr di-dâl bron bob amser am ddim, ond mae'r rhai sy'n ei dderbyn yn ei werthfawrogi'n fawr."

Ychwanegodd: "Mae swm y gofal seibiant y gallai unigolyn gael ei gynnig yn dibynnu ar eu hanghenion asesedig a'u hamgylchiadau fel unigolion. Bydd swm y seibiant yn cael ei gofnodi mewn cynllun ffurfiol."

Esboniodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am Ofal Cymdeithasol Oedolion: "Rydym yn gwerthfawrogi pawb ym Mhowys sy'n rhoi cymorth diflino i'r rheiny mewn angen ac rydym am eu cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwn. Dyluniwyd y polisi yma gyda chyfraniadau sylweddol gan ofalwyr eu hunain a'r gobaith yw y bydd y ddogfen hon yn rhwydd ei ddefnyddio ac yn galluogi gofalwyr i gael y cymorth y maent mor haeddiannol ohono.'

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu