RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grantiau Coronfeirws (COVID-19)

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi unrhyw newyddion pellach ar rownd newydd o grantiau cymorth busnes o fis Ebrill 2021 ymlaen.  Fe wnawn roi manylion ar ein tudalennau gwe pan fyddwn yn gwybod mwy.

Grant i weithwyr llawrydd

Ar gau: Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19. Bydd ceisiadau'n agor ddydd Llun 17 Mai 12.00 canol dydd, ac yn cau am 17:00 ddydd Mawrth 1 Mehefin.

Taliadau Hunan-Ynysu

Ar agor: O 23 Hydref 2020, mae gan unigolion cymwys hawl i gael Taliad Cymorth Hunanynysu neu daliad cymorth yn ôl disgresiwn o £500. Mae hyn er mwyn cefnogi pobl ar incwm isel nad ydynt yn gallu gweithio gartref os bydd Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn dweud wrthynt am hunanynysu ac y byddant yn colli incwm o ganlyniad.

Cymorth i Fusnesau o ganlyniad i gyfyngiadau Covid

Ar Gau: Mae grantiau o rhwng £2,500 - £10,000 ar gael i helpu busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cysylltiedig y gadwyn gyflenwi sydd wedi profi neu'n parhau i brofi effaith negyddol materol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19 o ddechrau 1 Mai 2021 ymlaen.

Grant Adfer Cymunedau

Agor: Diben y Grant Adfer Cymunedau yw helpu grwpiau cymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau gwirfoddol sy'n helpu pobl a chymunedau ym Mhowys i ymateb i heriau ac effaith y pandemig.

Y Grant Caledi i Denantiaid

Ar agor: Gallwch wneud cais am y grant hwn os ydych yn rhentu eich cartref a'ch bod mewn perygl o fod yn ddigartref gan fod gennych ôl-ddyledion rhent sy'n cynyddu yn sgil Covid-19. Gall hyn fod oherwydd bod eich incwm wedi gostwng yn ystod cyfnod Covid-19 neu o achos bod eich costau wedi cynyddu hefyd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu