gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Grantiau Coronfeirws (COVID-19)

Grant i weithwyr llawrydd

Ar gau: Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19. Bydd ceisiadau'n agor ddydd Llun 17 Mai 12.00 canol dydd, ac yn cau am 17:00 ddydd Mawrth 1 Mehefin.

Taliadau Hunan-Ynysu

Ar agor: Mae unigolion cymwys â hawl i daliad cymorth hunanynysu neu daliad cymorth yn ôl disgresiwn o £750. Mae hyn i helpu pobl ar incwm isel sy'n methu gweithio o adref neu os yw gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru neu ysgol y plant yn dweud bod rhaid iddyn nhw neu'r plant hunanynysu ac y byddwch yn colli incwm o ganlyniad.

Y Grant Caledi i Denantiaid

Ar gau: Gallwch wneud cais am y grant hwn os ydych yn rhentu eich cartref a'ch bod mewn perygl o fod yn ddigartref gan fod gennych ôl-ddyledion rhent sy'n cynyddu yn sgil Covid-19. Gall hyn fod oherwydd bod eich incwm wedi gostwng yn ystod cyfnod Covid-19 neu o achos bod eich costau wedi cynyddu hefyd.

Cymorth i Fusnesau o ganlyniad i gyfyngiadau Covid

Ar Gau: Mae grantiau o rhwng £2,500 - £10,000 ar gael i helpu busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cysylltiedig y gadwyn gyflenwi sydd wedi profi neu'n parhau i brofi effaith negyddol materol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19 o ddechrau 1 Mai 2021 ymlaen.