SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cylch arall o gyllid i helpu busnesau lletygarwch

Image of money

16 Rhagfyr 2020

Image of money Mae pecyn cymorth ariannol pellach ar gael ar gyfer busnesau lletygarwch, hamdden, twristiaeth, a'r gadwyn gyflenwi gysylltiedig.

Mae Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru bellach yn darparu llif arian i busnesau cymwys i helpu nhw drwy canlyniadau economaidd y cyfyngiadau Covid-19 diweddar.

Cyngor Sir Powys fydd yn gyfrifol am gael yr arian allan o'r drws i fusnesau yn yr un modd â llawer o gynlluniau grant blaenorol. Bydd y gronfa newydd yn cynnwys dau grant ar wahan:

Cronfa ERF Busnesau Dan Gyfyngiadau

Gall busnesau lletygarwch a hamdden sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau diweddar dderbyn grantiau o naill ai £3,000 neu £5,000, yn dibynnu ar eu gwerth ardrethol.

Ni fydd angen i fusnesau cymwys a dderbyniodd y grant toriad tân ym mis Hydref ail-ymgeisio am hyn. Byddant yn derbyn y taliad yn awtomatig i'w cyfrif banc.

Gall busnesau lletygarwch a hamdden sydd wedi'u heffeithio'n uniongyrchol ac na chawsant y grant toriad tân wneud cais o 12pm ar 16 Rhagfyr 2020.

Bydd busnesau twristiaeth, manwerthu, a'r gadwyn gyflenwi hefyd yn gymwys i gael y gefnogaeth hon os gallant ddangos gostyngiad mewn trosiant ar gyfer y cyfnod cyfyngu. Gall y busnesau hyn wneud cais ar wefan y cyngor o 4 Ionawr 2021.

Rhaid i fusnesau fod ar Restr Cyfraddau Annomestig (NDR) y cyngor o 1 Medi 2020 a'u meddiannu ar 30 Tachwedd 2020 i gymhwyso.

Grant Dewisol ERF Busnesau dan Gyfyngiadau 

Ar gyfer y rhan hon o'r cynllun, bydd y cyngor yn talu grantiau dewisol o hyd at £2,000 i busnesau a fasnachwyr unigol lle maent wedi cael eu effeithio'n sylweddol yn ystod y cyfnod cyfyngu.

Ni fydd busnesau'n gymwys i gael y grant hwn os ydynt yn gymwys i gael, neu wedi derbyn, Grant Cyfradd Annomestig gan y cyngor.

Bydd y cais am y grant dewisol hwn ar gael ar wefan y cyngor o 4 Ionawr 2021.

Yn dilyn cyhoeddiad dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Rydym yn croesawu'r newyddion am fwy o gymorth ariannol ar gyfer busnesau Powys ar adeg sy'n fwyfwy heriol iddynt.

"Mae goblygiadau economaidd i'r cyfyngiadau diweddaraf ond y gobaith yw y bydd y cyllid hwn yn cynnig achubiaeth - yn enwedig adeg y Nadolig - a'r gefnogaeth sydd ei hangen ar nifer o fusnesau i'r flwyddyn newydd.

Mae Cyngor Sir Powys wedi talu ymhell dros £50 miliwn mewn cymorth ariannol yn ystod y pandemig, ac rydym eisoes wedi talu dros £1 miliwn yn y grantiau diweddaraf hyn.

"Rhaid i ni ddilyn canllawiau llym a roddwyd i ni gan Lywodraeth Cymru wrth wneud y taliadau, felly bydd rhai yn awtomatig a bydd angen cais ar eraill.

"Diolch i bob un o drigolion Powys sy'n dilyn y cyngor diweddaraf ac yn helpu i ddiogelu ein cymunedau ar yr adeg dyngedfennol hon yn y pandemig. Cadwch i fynd, a chadwch yn ddiogel."

Gellir cael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar y grantiau ar wefan y cyngor https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu