SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mynd i'r afael â phobl sy'n tipio'n slei bach

Image of rubbish fly-tipped near Brecon

21 Rhagfyr 2020

Image of rubbish fly-tipped near BreconMae Cyngor Sir Powys yn mynd i'r mynd i'r afael â phobl sy'n tipio'n anghyfreithlon ac yn anharddu'r sir gyda'u hymddygiad anghyfrifol a gwrthgymdeithasol.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae ein Swyddogion Gorfodi Gwastraff wedi ymateb i adroddiadau o dipio ar y slei ac wedi llwyddo i archwilio'r tramgwyddau gan gyflwyno Hysbysiadau Cosb Benodedig i'r troseddwyr euog;

  • Derbyniodd un o drigolion Y Drenewydd ddirwy am luchio ysbwriel ei chariad yn ddiarwybod iddi mewn cilfach ger Penarth ar ôl addo cael gwared arno'n iawn.
  • Daliwyd un o breswylwyr Yr Ystog a rhoddwyd dirwy iddo am adael bagiau o ysbwriel yn ddiangen nesaf i'r banciau ailgylchu mewn maes parcio archfarchnad.
  • Rhoddwyd dirwy i un o drigolion lleol Machynlleth am dipio ysbwriel yn slei bach mewn llwyni ar gyrion maes parcio Stryd Maengwyn y dref.
  • Daliwyd preswylydd o Aberhonddu a rhoi dirwy iddo am luchio llond cist ei gar o sbwriel ar lôn wledig. Roedd hyn yn halogi ffynhonnell ddŵr ac yn tagu ffos.

Ym mhob un o'r digwyddiadau hyn roedd yr ysbwriel a daflwyd gan y tramgwyddwyr yn cynnwys cymysgedd o bethau y gellid fod wedi eu hailgylchu'n hawdd trwy'r gwasanaeth ailgylchu ar fin y ffordd (poteli plastig, caniau, papur a chardfwrdd ac ati). Roeddent hefyd yn taflu eitemau y mae modd eu hailgylchu mewn Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref megis: brethynnau, darnau o goed a gwastraff bwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Nid oes esgus o gwbl dros dipio'n anghyfreithlon ar unrhyw adeg. Ond mewn cyfnod pan mae pawb yn gwneud eu gorau glas i aros yn ddiogel ac atal lledaeniad y coronafeirws, mae ymddygiad gwrthgymdeithasol o'r math yma yn gwbl annerbyniol.'

"Mae canran bach o bobl yn gwneud drwg i'n hamgylchedd hardd. Maen nhw hefyd yn torri'r gyfraith trwy gael gwared ar eu hysbwriel yn anghyfreithlon. Gall unigolion y cafwyd eu bod yn euog o'r fath tramgwyddau ddisgwyl derbyn y cosbau priodol a holl rym y gyfraith.

"Nid yw Cyngor Sir Powys yn goddef tipio'n anghyfreithlon o gwbl. Ond yn yr amseroedd na welwyd mo'u tebyg o'r blaen, gyda gweithwyr yn mynd y tu hwnt i'r gofyn i gynnal gwasanaethau hanfodol a chefnogi ein cymunedau, ni ddylai bod rhaid i ni ddosrannu adnoddau ychwanegol i glirio ar ôl yr ychydig sy'n anghyfrifol.

"Gobeithio y bydd y trigolion anghyfrifol hyn yn gwneud addunedau Blwyddyn Newydd i fod yn ddinasyddion gwell ac ailgylchu eu gwastraff yn iawn yn y dyfodol."

Mae'r Cyngor yn annog aelodau'r cyhoedd i roi gwybod iddynt am achosion o dipio'n slei bach trwy ddefnyddio eu teclyn ar-lein: https://cy.powys.gov.uk/article/4292/Rhoi-gwybod-am-dipio-anghyfreithlon. Bydd hwn, ynghyd â'r Teledu Cylch Cyfyng sydd gennym yn ei le ledled y sir a datganiadau gan dystion yn sicrhau ein bod yn dal ac yn ceryddu'r troseddwyr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu