SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bargen Twf Canolbarth Cymru gwerth £110m yn cyrraedd carreg filltir allweddol

Image of Welsh screengrab of people signing Heads of Terms or Mid Wales Growth Deal

22 Rhagfyr 2020

Image of Welsh screengrab of people signing Heads of Terms or Mid Wales Growth DealCyrhaeddodd Bargen Twf Canolbarth Cymru garreg filltir bwysig heddiw [dydd Mawrth, 22 Rhagfyr] wrth i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol y rhanbarth lofnodi Penawdau'r Telerau.

Mae'r llofnodi yma yn tystio i ymrwymiad y llywodraethau a'r awdurdodau lleol i gydweithio er mwyn darparu bargen i gefnogi economi'r rhanbarth.

Mae hefyd yn ymrwymo Llywodraethau Cymru a'r DU i gefnogi'r fargen twf gyda buddsoddiad o £55m yr un.

Mae'r fargen twf yn seiliedig ar y Weledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru a gyhoeddwyd yn gynharach eleni ac a amlinellodd y strategaeth economaidd ehangach ar gyfer y rhanbarth.  Bydd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatgloi a denu buddsoddiad pellach gan y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Gall y rhanbarth bellach symud ymlaen i'r cam nesaf sy'n cynnwys cyflwyno cynigion manylach ar ffurf Achos Busnes Portffolio a fydd yn cynnwys wyth maes blaenoriaeth ar gyfer ymyrryd, gan gynnwys cysylltedd digidol, ymchwil gymhwysol ac arloesedd, ynni a sgiliau.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Arweinwyr Cynghorau Sir Ceredigion a Phowys, y Cynghorwyr Ellen ap Gwynn a Rosemarie Harris "Mae hon yn garreg filltir bwysig i ni yng Nghanolbarth Cymru, gan ddangos ymroddiad ac ymrwymiad yr holl bartneriaid i'r rhanbarth - ac mae'n ddatblygiad cadarnhaol iawn ar ddiwedd blwyddyn anodd iawn.

"Mae'r gwaith caled yn dechrau nawr, fodd bynnag. Bydd y flwyddyn nesaf yn hanfodol i osod y sylfeini ar gyfer darparu Bargen Dwf am y 15 mlynedd nesaf ar y cyd â busnesau a chymunedau Canolbarth Cymru. Bydd yn hanfodol manteisio ar y  cyfle hwn i gyflawni a denu buddsoddiad sylweddol i'r economi ranbarthol, gan sbarduno buddsoddiad pellach gan y sector preifat a'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector ehangach."

"Hoffai'r ddau ohonom ddiolch i'r ddwy Lywodraeth, ein partneriaid yn y sector preifat a'r partneriaid a rhanddeiliaid niferus yn y rhanbarth sydd wedi ein cefnogi hyd yma, ac edrychwn ymlaen at fynd ati o ddifrif i lunio'r cynigion cyn bo hir."

Dywedodd Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: "Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i Ganolbarth Cymru.  Rwy'n falch fy mod wedi llofnodi Penawdau'r Telerau sydd bellach yn ein hymrwymo i gyd i weithio gyda'n gilydd ar gam nesaf y fargen twf. 

"Mae eleni wedi bod yn hynod o anodd a heriol i bob un ohonom, ac mae'r effaith ar fusnesau wedi bod yn ofnadwy.  Bydd y fargen twf yn ffactor yn bwysig wrth ddelio ag effeithiau parhaus pandemig y coronafeirws ar yr economi, ac mae'n dda gweld pawb yn dod at ei gilydd i geisio sicrhau bod y fenter hon yn llwyddiant."

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Simon Hart: "Mae Llywodraeth y DU yn anelu at ddod â mwy o fuddsoddiad a thwf i gymunedau ledled Cymru ac mae'r llofnodi heddiw yn cynrychioli cynnydd gwirioneddol o ran cyflawni'r nodau hynny.

"Mae Bargen Twf Canolbarth Cymru yn gyfle sylweddol i drawsnewid y rhanbarth. Byddwn yn adeiladu'n ôl yn well o'r pandemig ac yn dod â chyfleoedd a swyddi i'n cymunedau a dyna pam rydym eisoes wedi ymrwymo £55m i'r portffolio cyffrous hwn o fuddsoddiad.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid i ddatblygu'r fargen twf a sicrhau ei bod yn cyflawni ar gyfer pobl a busnesau Canolbarth Cymru."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu