SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Twf anhygoel cynllun menter gofal cymdeithasol ym Mhowys

Image of Louise who is a Community Catalyst

Ionawr 4, 2021

Image of Louise who is a Community Catalyst Mae ychydig yn llai nag 20 o bobl ym Mhowys bellach wedi dechrau gweithio drostynt eu hunain yn cyflenwi gofal cymdeithasol ym Mhowys dan faner Community Catalysts.

Mae rhaglen Community Catalysts yn helpu pobl yn helpu pobl i sefydlu eu micro-fenter eu hunain i gyflenwi gofal a chymorth i bobl sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol i reoli eu hanghenion gofal.

Ac mae'r micro-fentrau hyn yn cefnogi 48 o bobl ym Mhowys sydd angen gofal a chefnogaeth, gan ddarparu dros 4000 o oriau o ofal bob wythnos.

Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae'r niferoedd wedi tyfu yn y meysydd lle'r arbrofwyd y cynllun (Tref-y-Clawdd, Llanandras, y Gelli Gandryll, Talgarth a Chrughywel) ac mae'r rhaglen bellach yn lledaenu dros y sir.

Mae Community Catalysts yn gweithio mewn partneriaeth agos â Chyngor Sir Powys i ddarganfod pobl sydd â diddordeb mewn sefydlu eu busnesau eu hunain a chysylltu'r micro-fentrau hyn â phobl sy'n chwilio am ofal a chefnogaeth .

Mae Louise Dudman o 'I Care@Home' yn un fenyw sydd wedi sefydlu ei micro-fenter ei hun. Mae Louise, sy'n homeopath, yn faethydd clinigol (a hefyd wedi goroesi canser) yn gweithio yn ardal Aberhonddu.

Yn ystod y Cyfnod Clo yn 2020, sylweddolodd Lousie bod angen cymorth yn ei chymuned, yn enwedig ar bobl hyn, a sefydlodd 'I Care @ Home'. Yn ogystal â'i gwaith clinigol rhithwir, mae Louise yn cynnig tri neu fwy o ddyddiau'r wythnos i gefnogi pobl . Mae Heather Mailing o Community Catalysts wedi ei helpu hi i sefydlu ei micro-fenter.

Dywedodd Louise: "Mae Community Catalysts wedi bod yn wych, maen nhw wedi gwneud y pontio'n rhwydd, gan ddarparu cefnogaeth ac ateb cwestiynau, helpu gyda'r hysbysebu, y marchnata, ac ati, a'm cysylltu â phobl fel gweithwyr cymdeithasol a Meddygon Teulu. "

Taliadau Uniongyrchol yw'r allwedd i alluogi pobl i ddefnyddio amrywiaeth o ficro-fentrau fel I Care @Home sy'n gallu darparu dewisiadau lleol go iawn i bobl ag anghenion gofal; eu helpu i fyw bywydau iach, pwrpasol, mewn cysylltiad â'u cymuned.

Gallwch ddarganfod mwy am y ffordd y mae Taliadau Uniongyrchol yn gweithio yn https://cy.powys.gov.uk/article/1580/Daliadau-Uniongyrchol.

Dywedodd Heather: "Mae Louise yn gwneud gwaith hynod iawn yn cefnogi pobl mewn ardaloedd gwledig sydd wedi bod yn anodd eu cyrraedd, naill ai oherwydd unigrwydd daearyddol neu oherwydd bod eu hamgylchiadau personol wedi arwain at deimlad o unigrwydd."

Un enghraifft yn unig yw gwaith Louise o amrywiaeth o ficro-fentrau cymunedol sy'n cael eu cynorthwyo i ymsefydlu ym Mhowys gan y Community Catalysts.

Cefnogwyd y rhaglen gan y Cynghorydd Myfanwy Alexander Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am Ofal Cymdeithasol Oedolion. Dywedodd: "Pe byddai'n rhaid i mi ddisgrifio pobl Powys, byddwn i'n dweud eu bod yn ofalgar, yn fentrus, ac yn meddu ar ymrwymiad dwfn i'w hardaloedd lleol. Mae cynllun Community Catalysts yn adeiladu ar y cryfderau hyn i gyd, ac ni fu eu rôl erioed mor hanfodol. Os hoffech chi drafod yr opsiynau a chreu micro-fenter yn eich ardal chi, cysylltwch â ni: gallech helpu'r rheiny sydd mewn angen ac adeiladu busnes llwyddiannus ar yr un pryd.'

Cysylltwch â Heather Maling ar 07595411945 neu anfonwch e-bost at heather.maling@communitycatlysts.co.uk i gael rhagor o wybodaeth am y micro-fentrau cymunedol sydd ar gael, neu ewch i: https://www.communitycatalysts.co.uk/project/powys/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu