SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diweddariad am ysgolion Powys

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to school

5 Ionawr 2021

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to schoolMae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd holl ysgolion Powys yn symud i ddysgu ar-lein hyd nes y clywir yn wahanol.

Neithiwr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y dylai pob ysgol a choleg yng Nghymru symud i ddysgu ar-lein tan ddydd Llun, 18 Ionawr.

Gwnaed penderfyniad Llywodraeth Cymru o ganlyniad i gyngor meddygol a gwyddonol a'r nifer cynyddol o achosion coronafeirws newydd, sy'n rhoi pwysau sylweddol ar y gwasanaeth iechyd.

Bydd ysgolion Powys yn parhau i fod ar agor i blant gweithwyr hanfodol a dysgwyr sy'n agored i niwed, yn ogystal ag i ddysgwyr sydd angen cwblhau arholiadau neu asesiadau hanfodol.

Dylai holl ddarparwyr addysg Blynyddoedd Cynnar sy'n darparu addysg blynyddoedd cynnar 3+ wedi'i ariannu fod ar agor i gefnogi plant a phlant gweithwyr allweddol sy'n agored i niwed.

Y bwriad yw y bydd holl ofal plant Blynyddoedd Cynnar gan gynnwys gofal plant Dechrau'n Deg yn parhau i fod ar agor i bob plentyn rhwng 0 a 5 oed.

Dywedodd y Cyngh. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Un o'r prif flaenoriaethau yw cadw ein hysgolion ar agor.  Fodd bynnag, mae'r sefyllfa yn un difrifol iawn ac mae'n bwysig ein bod i gyd yn dilyn y cyngor i aros gartref ac amddiffyn ein gwasanaeth iechyd. 

"Bydd yr ysgolion yn para i fod ar agor ar gyfer plant gweithwyr hanfodol yn ogystal â dysgwyr sy'n agored i niwed lle bo hynny'n gwbl angenrheidiol.  Fodd bynnag, mae'n bwysig bod plant yn aros gartref lle bynnag y bo modd, gan mai dyma'r lle mwyaf diogel i bawb.

"Mae'r cyflymder y mae'r coronafeirws yn newid yn rhywbeth nad ydym i gyd ymwybodol ohono.  Mae'n hanfodol ein bod yn chwarae ein rhan i'w rheoli rhag lledaenu.

"Bydd unrhyw benderfyniad sy'n golygu y bydd dysgwyr yn dychwelyd i'r ysgol yn seiliedig ar y cyngor meddygol a gwyddonol diweddaraf.  Mae angen i ni gadw ein holl ddysgwyr a staff ysgol yn ddiogel.

"Rydym hefyd yn ymwybodol o'r pryderon lles a diogelu ar gyfer ein dysgwyr felly byddwn yn gweithio gyda'n holl bartneriaid i sicrhau bod y ffordd fwyaf diogel a phriodol ymlaen yn cael ei chynllunio ar gyfer ein hysgolion."

Bydd yr ysgolion yn darparu rhagor o wybodaeth a chymorth i rieni a gofalwyr am ddysgu o gartref yn ystod y cyfnod hwn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu