SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Nodiadau Cyfarwyddyd y Grant Dewisol, y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

 

Diben y Grant

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i helpu busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi'u heffeithio'n uniongyrcholgan y cyfyngiadau ychwanegol sydd mewn lle i reoli lledaeniad Covid-19 a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020 (o'r 4ydd ar gyfer lletygarwch a rhai sectorau eraill ac yn fwy cyffredinol o'r 19eg).  Diben y grant yw cynnig cymorth gyda llif arian i fusnesau a'u helpu i oroesi goblygiadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd.  Bydd y grant yn cyd-fynd â mesurau eraill i ymateb i Covid-19 i helpu busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Mae'r Grant Dewisol yn cael ei gynnig i fusnesau sy'n gorfod cau neu wedi dioddef yn sylweddol oherwydd y cyfyngiadau.    Y busnesau hynny sy'n gallu gwneud cais yw'r rhai sy'n ateb y meini prawf yn y ddogfen ganllawiau ac yn gallu dangos gostyngiad o 40% neu fwy mewn trosiant oherwydd y cyfyngiadau. 

 

 

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi'i deilwra i fusnesau newydd, microfusnesau a busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Gall y gwasanaeth eich helpu i ddeall eich anghenion a darparu pecynnau cymorth wedi eu teilwra, gan gynnwys mynediad at offerynnau ar-lein, gweithdai, cynghorwyr arbenigol a mentoriaid. Yn ogystal â gweithio gyda chi i lunio diagnostig busnes a chynllun gweithredu, gall ein cynghorwyr hefyd ddarparu cyngor ariannol wedi'i dargedu a'ch helpu i gael mynediad at gymorth arall a allai fod o fudd i chi.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.busnescymru.llyw.cymru.

 

Pwy all wneud cais am y grant?

Busnesau sy'n ateb y meini prawf canlynol:

 • Busnesau oedd yn masnachu cyn 1 Medi 2020
 • Busnesau yng Nghymru
 • Rhaid i fusnesau cael un neu fwy o'r canlynol:
  • Cyfeirnod unigryw Trethdalwr HMRC
  • Rhif cofrestru TAW neu dystysgrif eithrio TAW (os yw'n berthnasol)
  • Rhif cofrestru'r cwmni (os yw'n berthnasol)
  • Rhif trwydded cerbyd hacni neu rif trwydded minicab preifat (os yw'n berthnasol)
 • Busnesau wedi gorfod cau neu wedi gweld cwymp o >40% mewn trosiant o ganlyniad i'r cyfyngiadau a gyflwynwyd yng Nghymru
 • Cwmni cyfyngedig gyda throsiant o rhwng £10,000 a £50,000
 • Unig fasnachwyr / partneriaethau gyda throsiant yn llai na £85,000
 • Rhaid mai'r busnes yw eich unig ffynhonnell incwm (>50%)
 • Rhaid i fusnesau a gefnogir geisio cadw gweithwyr am 12 mis.
 • Dim ond un cais gan bob busnes.
 • Dylai busnesau fod yn masnachu'n frwd hyd at 4 Rhagfyr pan gyflwynwyd y cyfyngiadau newydd yng Nghymru a rhaid dangos tystiolaeth i gadarnhau hyn.
 • Ni fydd busnesau sy'n gallu hawlio Grant NDR y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn cael hawlio'r grant dewisol.

 • Ni fydd busnesau sy'n gallu hawlio Grant Cymorth Sectorau Penodol y Gronfa Cadernid Economaidd  yn cael hawlio'r grant dewisol.

 

Faint y gallwch ei hawlio?

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i helpu busnesau sydd wedi:

 • Gorfod cau oherwydd y cyfyngiadau cenedlaethol ar fusnesau lletygarwch.
 • Bydd y grant hefyd yn helpu busnesau'r cadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig â'r sectorau lletygarwch a rhai busnesau manwerthu sy'n amcangyfrify bydd y cyfyngiadau diweddaraf yn arwain at o leiaf gostyngiad o 40% yn eu trosiant ar gyfer mis Rhagfyr 2020 a Ionawr 2021 o'i gymharu â Rhagfyr 2019 a Ionawr 2020 (neu drosiant Medi 2020 os nad yn masnachu yn Rhagfyr 2019).
 • Ran llety hunanarlwyo, ni fydd eiddo'n gallu hawlio'r grant hwn os na fyddwch yn cwrdd â'r meini prawf canlynol:
  • Bod y llety hunanarlwyo'n gallu dangos dwy flynedd o gyfrifon masnachu'n union cyn blwyddyn ariannol bresennol y busnes.
  • Rhaid bod y llety hunanarlwyo wedi'i osod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy yn y flwyddyn ariannol 2019-20.
  • Rhaid i'r busnes llety hunanarlwyo fod yn brif ffynhonnell incwm y perchennog (trothwy isaf yw 50%)

 

Ran eiddo hunanarlwyo, mae gan awdurdodau lleol yr hawl i ofyn am ac archwilio cyfrifon busnes masnachu, rhestrau archebu a ffurflenni treth hunanasesu a gyflwynwyd i'r HMRC ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 Mawrth 2019 os bydd angen tystiolaeth ychwanegol ar gyfer y meini prawf hyn.

Ni chewch hawlio'r grant hwn:

 • Os ydych chi'n gymwys, neu wedi derbyn Grant NDR y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau gan eich Awdurdod Lleol.
 • Rydych yn gymwys neu wedi gwneud cais am Grant Cymorth Sectorau Penodol y Gronfa Cadernid Economaidd.
 • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm.  Rhaid mai'r busnes hwn yw eich prif ffynhonnell incwm.

Bydd angen i fusnesau gadarnhau y bydd y fenter dan fygythiad heb y grant hwn, ac amlinellu pam.

Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried yn unigol a bydd y grant yn cael ei dalu ar ddisgresiwn yr Awdurdod Lleol o fewn y meini prawf sydd yn y canllawiau hyn.

 

Sut i wneud cais?

I wneud cais, dylai busnesau fynd i dudalen gwe'r Awdurdod Lleol ar y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau.  Os byddwch chi'n gymwys, byddwch yn gallu cyrraedd y ffurflen gais ar-lein, llenwi'r holl feysydd angenrheidiol ac anfon eich cais.  Cofiwch fod rhaid llenwi pob rhan - bydd methu gwneud hynny'n golygu bod eich cais yn cael ei wrthod.

Y cyntaf i'r felin fydd hi o ran delio â cheisiadau.  Gall hyn olygu na fyddwn yn edrych ar rai ceisiadau os yw'r gronfa wedi'i gwario'n llwyr.  Bydd ymgeiswyr yn cael clywed am hyn dros e-bost.

Yr Awdurdod Lleol sydd â'r disgresiwn o ran hyd ac amodau'r gronfa.

 

Canllawiau ar lenwi'r ffurflen

 

Rhan 1 - Gwybodaeth am eich busnes

Mae'r adran hon yn gofyn am wybodaeth am eich busnes.  Sicrhewch fod y manylion hyn yn gywir ac yn gyflawn.  Ni fyddwn yn prosesu ffurflenni cais sydd â manylion anghyflawn neu anghywir.

Ni fydd busnesau'n gallu hawlio'r grant os ydynt o fewn un o'r categoriau canlynol:

 • Wedi cael eu gorfodi i gau am dorri rheolau cadw pellter cymdeithasol.  Ond os yw'r busnes wedi gwneud gwelliannau a'u bod wedi cael ailagor, yna fe allant fod yn gymwys am grant (yn amodol ar ateb y meini prawf angenrheidiol)
 • Busnesau a ddewisodd gau heb fod angen iddynt.
 • Y busnes wedi dod i ben neu wedi diddymu neu yn y broses o gael ei diddymu.
 • wedi torri'r terfyn ar gymorth gwladwriaethol
 • Os nad eich prif ffynhonnell incwm yw'r busnes dan sylw.

 

Adran 2 - Eich Manylion Personol

Mae'r rhan hon yn gofyn am wybodaeth amdanoch chi 'yr ymgeisydd'.

 

Adran 3 - Effaith COVID-19 ar eich busnes

Please confirm or otherwise if the statement on the application form applies to your business. The local authority may request further information/documentation to evidence this estimated turnover reduction. Also in this section please tell us how the latest restrictions introduced on the 4th December will directly affect your business

 

Adran 4 - Manylion Banc

Rhowch fanylion eich cyfrif banc busnes gan y bydd wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i wneud y taliad grant i chi - gwnewch yn siŵr bod y manylion hyn yn gywir.

Gall yr awdurdod lleol ofyn am eich cyfriflenni banc diweddaraf a gwybodaeth bellach i gadarnhau manylion eich banc a thystiolaeth o weithgaredd masnachu.

 

Adran 5 - Cymorth Gwladwriaethol

Rhaid i chi ddatgan a ydych wedi derbyn unrhyw Gymorth Gwladwriaethol (yn cynnwys Cymorth De Minimis yn ystod y tair blynedd ariannol flaenorol (h.y. y flwyddyn ariannol bresennol a'r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol) ynghyd â'r swm a dderbyniwyd a manylion y corff dyfarnu.

Dylech gynnwys yr holl gymorth ariannol cysylltiedig â COVID-19 a dderbyniwyd gennych ers mis Mawrth 2020.

Gallai enghreifftiau gynnwys y Gronfa Cadernid Economaidd, y Grant Cychwyn Busnes, y Grant Ardrethi Annomestig (cylch 1)

 

Beth yw Cymorth De Minimis?

Er mwyn lleihau gwrthdroad cystadleuaeth i'r lefel isaf posibl, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn pennu terfyn ar faint o gymorth y ceir ei roi i sefydliadau sy'n gweithredu mewn marchnad gystadleuol. Dan reoliad 1407/2013 yr UE (rheoliad Cymorth De Minimis) fel y'i cyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd 24/12/2013 mae'r cymorth yn gymorth de minimis.

Mae terfyn o €200,000 (€100,000 ar gyfer gweithrediadau'r sector cludo nwyddau ar y ffordd) ar gyfer yr holl gymorth de minimis a ddarperir i un sefydliad dros gyfnod o dair blynedd ariannol (h.y. y flwyddyn ariannol bresennol a'r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol). Bydd unrhyw gymorth de minimis a ddarperir i chi o dan y gwasanaeth hwn yn berthnasol.

Rhowch wybod i ni am unrhyw gymorth de minimis arall a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol a'r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol, gan y bydd angen i ni sicrhau na fydd ein cymorth ni, ar ôl ei ychwanegu at yr hyn a gafwyd eisoes, yn fwy na'r trothwy o €200,000 (€100,000 ar gyfer gweithrediadau'r sector cludo nwyddau ar y ffordd) dros y 3 blwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae'r cymorth yn cynnwys nid yn unig grant ond hefyd cymorth megis gwasanaethau cynghori am ddim neu â chymhorthdal, cyngor marchnata ac ati. Os oes gennych unrhyw amheuaeth o ran a yw'r cymorth a dderbyniwyd eisoes yn cyfrif fel cymorth de minimis dylech ei gynnwys.

 

Adran 6 - Datganiadau

Darllenwch y datganiadau'n ofalus a thiciwch y blychau i gadarnhau eich bod yn derbyn ac yn deall y datganiadau.

Mae'n bwysig iawn eich bod wedi darllen a deall y ddogfen ganllawiau hon.

 

Beth sy'n digwydd ar ol ir cais gael ei dderbyn?

Cydnabyddir bod eich cais wedi cael ei dderbyn o fewn 10 diwrnod gwaith.

Gwneir penderfyniadau ynghylch ceisiadau ar sail y wybodaeth a roddir yn y ffurflen gais, y dystiolaeth gysylltiedig a gwybodaeth o wiriadau a gynhelir ar ffynonellau data busnes arall. Os rhoddir data anghyflawn neu anghywir, neu os yw'r dystiolaeth a ddarperir yn annigonol, nifyddwn yn prosesu'r ffurflen a gwrthodir y cais.

Ein nod yw prosesu ceisiadau grant o fewn 30 diwrnod i'w derbyn.

Bydd 100% o'r grant yn cael ei dalu ymlaen llaw.

Os nad yw eich cais yn llwyddiannus,byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu'r rheswm/rhesymau dros wrthod eich cais. Nid oes proses apelio.

 

Ad-dalu'r Grant

Dylai ymgeiswyr nodi y gall yr Awdurdod Lleol ofyn i chi ad-dalu rhan o'r grant neu'r grant yn llawn os daw tystiolaeth yn dangos nad oedd yr ymgeisydd yn gymwys i hawlio Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu