SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Gymraeg Y Trallwng

Image of artist impression of Ysgol Gymraeg Y Trallwng

6 Ionawr 2021

Image of artist impression of Ysgol Gymraeg Y TrallwngBydd ysgol gynradd newydd Gymraeg sydd wedi bod yn destun ailwampio sylweddol yn Y Trallwng yn cael ei hadeiladu'n fuan, dywedodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys eisiau adeiladu ysgol gynradd newydd i 150 o ddisgyblion sef Ysgol Gymraeg Y Trallwng a sefydlwyd yn 2017 yn dilyn proses ad-drefnu.

Mae'r prosiect yn cael ei ariannu trwy Raglen Llywodraeth Cymru Ysgolion yr 21ain Ganrif gyda 50% o'r cyllid gan y cyngor.

Wythnos nesaf (dydd Mawrth 12 Ionawr) gofynnir i'r Cabinet gymeradwyo swm ychwanegol o £1.35m o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i gwrdd â'r costau ychwanegol sydd wedi codi yn dilyn penderfyniad Cadw, corff treftadaeth Cymru, i restru hen adeilad Ysgol Maesydre, ac yna diwedd y contractwr gwreiddiol, cwmni Dawnus Construction Ltd.

Mae'r tîm dylunio wedi datblygu cynllun arloesol sy'n cyfuno'r hen a'r newydd a fydd yn cynnig cyfleusterau gwych i ddisgyblion Ysgol Gymraeg Y Trallwng a chymuned Y Trallwng ond dal i gadw elfennau eiconig Ysgol Maesydre.

Bydd yr hen adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei adnewyddu i greu lle blynyddoedd cynnar a chyfleusterau cymunedol ac adeiladu estyniad ar gyfer neuadd ysgol newydd ac ystafelloedd dosbarth.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Gwnaed y penderfyniad i adeiladu dwy ysgol newydd yn Y Trallwng bedair blynedd yn ôl a'r bwriad yn wreiddiol oedd eu hadeiladu'r un pryd.

"Ond ar ddechrau 2018, cadarnhaodd corff treftadaeth Cymru Cadw eu bod yn rhoi statws rhestredig Gradd II ar ran o hen adeilad Ysgol Maesydre a olygodd bod rhaid i ni edrych eto ar y cynlluniau a'r costau.

"Yna ym mis Mawrth 2019 cafwyd ergyd arall pan aeth y cwmni Dawnus i ddwylo gweinyddwyr gan olygu fod rhaid ail-dendro'r cynllun.

"Roedd penderfyniad Cadw a diwedd cwmni Dawnus tu hwnt i reolaeth y cyngor.

"Yn anffodus mae wedi golygu bod rhaid i ni fynd i gostau ychwanegol a bydd rhaid talu'r rhain os ydyn ni i fwrw ymlaen i adeiladu'r prosiect hwn.

"Rwy'n argymell i'r Cabinet bod y cyngor yn clustnodi £1.35m yn ychwanegol i adlewyrchu'r costau ychwanegol ynghyd â chyflwyno gwybodaeth am gostau newydd y prosiect i Lywodraeth Cymru.

"Bydd ein cynlluniau cyffrous ar gyfer Ysgol Gymraeg y Trallwng yn creu cyfleusterau'r 21ain ganrif i ddysgwyr ac ar yr un pryd yn cadw ac yn moderneiddio adeilad rhestredig Gradd II er defnydd cymuned Y Trallwng.

"Mae gennym strategaeth i drawsnewid addysg ym Mhowys a bydd adeilad newydd Ysgol Gymraeg y Trallwng yn dangos ein hymrwymiad i wireddu'r strategaeth bwysig hon.  Pan fydd yn barod, bydd yn darparu amgylchedd dysgu gyda lle i ddysgwyr a staff ffynnu a gwireddu eu potensial trwy gyfrwng y Gymraeg."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu