SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dal i fod amser i roi barn ar newid categori iaith Ysgol Bro Hyddgen

Image of Transforming Education words and its branding

7 Ionawr 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae gan drigolion Dyffryn Dyfi a'r fro lai na thair wythnos i roi eu barn ar gynigion i newid categori iaith ysgol pob oed Machynlleth.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig newid Ysgol Bro Hyddgen yn raddol o ysgol ddwy ffrwd i ysgol Gymraeg.  Bydd disgyblion yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg gan sicrhau y bydd disgyblion yn gwbl ddwyieithog.  Rhoddodd y Cabinet ei sêl bendith nôl ym mis Tachwedd i ddechrau ymgynghori'n ffurfiol ar y cynigion.

Mae'r cyngor yn gofyn barn y cyhoedd ar y cynnig, ac mae gennych tan ddydd Mawrth 26 Ionawr i gyflwyno sylwadau.

Os yw'r cynnig yn mynd yn ei flaen, byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno fesul cam, fesul blwyddyn, gan ddechrau gyda dosbarth Derbyn yr ysgol ym mis Medi 2022. Byddai cymorth ychwanegol yn cael ei ddarparu i ddisgyblion i wella'u sgiliau yn y Gymraeg, gan gynnwys cyfleoedd am addysg drochi, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn siroedd eraill.

Ni fyddai'r newid arfaethedig yn effeithio ar ddisgyblion sydd eisoes yn yr ysgol - byddai disgyblion sy'n derbyn addysg cyfrwng-Saesneg yn yr ysgol yn gallu parhau i gael y ddarpariaeth yma nes y byddant yn gadael yr ysgol.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio Addysg ac Eiddo Cabinet y cyngor: "Mae Ysgol Bro Hyddgen mewn ardal draddodiadol Gymraeg ei hiaith, a'r unig ddarpariaeth addysg gynradd cyfrwng-Saesneg yn y dalgylch sy'n ei mynychu yw ffrwd cyfrwng-Saesneg yr ysgol ei hun.

"Un o nodau'r Strategaeth Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng-Cymraeg ar draws yr holl gyfnodau allweddol. Un o'n hamcanion yn y strategaeth yw symud ysgolion ar hyd y continwwm iaith.

"Er mwyn cyflawni'r nodau a'r amcanion hyn, rydym yn awyddus i symud Ysgol Bro Hyddgen ar hyd y continwwm iaith. Byddai hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd, ac felly'n cyfrannu at ddyhead Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Rydym yn datblygu campws cymunedol newydd gwych i Ysgol Bro Hyddgen a Dyffryn Dyfi a fydd yn ddatblygiad blaenllaw nid yn unig i'r ardal, ond hefyd i'r sir ac i Gymru. Ochr yn ochr â'r datblygiad hwn, rydym am roi cyfle i bob plentyn gael y manteision a ddaw yn sgil addysg ddwyieithog o'r cychwyn cyntaf.

"Fodd bynnag, mae'n bwysig bod y bobl yn Nyffryn Dyfi a'r ardal ehangach yn cael dweud eu dweud ar y cynigion hyn, a byddwn i'n eu hannog i anfon eu barn er mwyn i honno gael eu hystyried."

I ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i Trawsnewid Addysg a dilyn y dolenni i rannu eich barn ar-lein.

Neu, gallwch ymateb yn ysgrifenedig trwy anfon e-bost at school.consultation@powys.gov.uk neu lythyr trwy'r post at y Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu