SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofynnodd tîm olrhain cysylltiadau'r Cyngor i filoedd bobl hunan-ynysu yn ystod mis Rhagfyr

Contact tracing team members

8 Ionawr 2021

Contact tracing team membersBu staff olrhain cysylltiadau a oedd yn gweithio ym Mhowys yn siarad â mwy na 2,000 o bobl yn y sir, a mannau eraill yng Nghymru, a gafodd ganlyniadau COVID-19 positif, yn ystod mis Rhagfyr.

Bu'r tîm o fwy na 160 o weithwyr y Cyngor Sir, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn gweithio bob dydd trwy'r mis - gan gynnwys Diwrnod Nadolig - i helpu i atal lledaeniad y firws.

Mae'r staff olrhain a'r ymgynghorwyr - sy'n gweithio ar sifftiau rhwng 8am a 8pm saith diwrnod yr wythnos - wedi bod yn brysur yng wneud galwadau ffôn i bobl sydd wedi derbyn canlyniad positif i'w prawf COVID-19. Maen nhw wedi bod yn dweud wrthynt am hunan-ynysu, gan nodi eu cysylltiadau agos a chynnig tawelwch meddwl.

Cafodd y galwadau eu gwneud i drigolion Powys a'r rheiny mewn rhannau eraill o Gymru, pan fo angen, fel rhan o bartneriaeth rhwng y cyngor a bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Yn ystod Rhagfyr cafwyd 1,076 o achosion cyfeirio (sef pobl sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19) ym Mhowys. O'r rhain, cysylltwyd â 98% ohonynt, a dywedwyd wrthynt am Hunanynysu. Bu hyn yn gymorth i nodi 3,458 o bobl y buont mewn cysylltiadau â hwy, a llwyddwyd i gysylltu â 97% o'r rhain a dweud wrthynt am hunan-ynysu.

Yn ystod y mis, bu tîm olrhain cysylltiadau Powys yn gweithio gyda 1,006 achos cyfeirio a 780 achos cyswllt (sef pobl sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r rheiny a gafodd ganlyniad positif i brawf) mewn rhannau eraill o Gymru.

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Llywodraethiant Corfforaethol, Ymgysylltiad a Gwasanaethau Rheoleiddio, y Cyng Graham Breeze: "Mae gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Powys' wedi perfformio'n dda o'r cychwyn, ac rwy'n falch iawn gweld bod y safonau rhagorol hyn wedi'u cynnal wrth inni ymgymryd â rhagor o waith, gan gynnwys darparu cymorth i awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

"Mae'r staff sy'n cyflawni'r gwaith yn chwarae rôl hanfodol yn y dasg o helpu i atal lledaeniad COVID-19, yn lleol ac ymhellach i ffwrdd, wrth i ni frwydro â chyfraddau haint uwch, a byddwn yn erfyn ar bawb sy'n clywed ganddynt i wrando ar eu cyfarwyddiadau a mynd ati i hunan-ynysu.

"Mae'r gwasanaeth hwn hefyd yn darparu gwaith y mae taer angen amdano i rai sydd wedi colli'u swyddi o ganlyniad i'r pandemig ac mae'n enghraifft wych o'r hyn y mae modd ei wneud pan fydd cyrff cyhoeddus yn cydweithio."

  • O ddydd Llun, 11 Ionawr, bydd Cyngor Sir Powys yn cyflogi 58 (50 cyfwerth ag amser llawn) o staff olrhain cysylltiadau a 104 (68 cyfwerth ag amser llawn) o ymgynghorwyr cysylltiadau a gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu; a'r rhain oll yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu