SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflwyno hysbysiadau cau i dri busnes ym Mhowys

Powys logo

8 Ionawr 2021

Powys logo Mae Cyngor Sir Powys wedi rhoi hysbysiadau cydymffurfio Covid-19 i dri busnes ym Mhowys am aros ar agor er gwaethaf cyfyngiadau Lefel 4 Cymru.

Gorfodwyd Clwb Golff Llanymynech gau ar 5 Ionawr am ganiatáu i bobl barhau i chwarae golff yna.

Ymwelodd Tîm Safonau Masnach y cyngor â'r clwb dros y penwythnos wrth ymateb i gwynion. Canfu'r swyddogion 60 o geir yn y maes parcio ac yn dilyn archwiliad rhoddwyd hysbysiad cydymffurfio i'r clwb.

Er bod rhan fach o'r clwb golff yn Lloegr, mae'r clwb golff yn talu trethi busnes i Gyngor Sir Powys ac felly'n destun rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

Hefyd rhoddwyd hysbysiadau cydymffurfio i le golchi ceir Bebbs a lle golchi ceir â llaw Y Drenewydd yn gynharach yn y mis pan dorron nhw'r canllawiau a pharhau i fasnachu.

O dan gyfyngiadau Lefel 4 mae'n ofynnol i bobl aros gartref oni bai eu bod yn gallu bodloni un o'r ychydig eithriadau.

Rhaid i gyrsiau golff a lleoedd golchi ceir â llaw barhau i aros ar gau ar y lefel rybudd hon. O ganlyniad, bydd pob un o'r tri hysbysiad yn aros yn eu lle nes bod Llywodraeth Cymru'n codi'r cyfyngiadau.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Rheoliadol: "Mae'r rhan fwyaf o fannau busnes yn parhau i gydymffurfio â'r rheoliadau ac maen nhw'n gwneud eu rhan i reoli'r feirws.

"Fe wyddom fod hon yn adeg anodd tu hwnt, ond mae cyfraddau heintio'n ofnadwy o uchel ar hyn o bryd a rhaid i iechyd ein trigolion ddod yn gyntaf.

"Mae ymyrryd fel hyn yn wastad yn gam olaf ond nid oes gan y cyngor ddewis pan mae busnesau'n anwybyddu ac yn wfftio'r rheolau.

"Mae'r cyngor wedi cefnogi pobl mewn sawl ffordd yn ystod y pandemig, gan gynnwys prosesu grantiau busnes, hysbysu busnesau am y gofynion diweddaraf, a'u helpu i gydymffurfio â'r rheoliadau.

"Gwnewch bopeth y gallwch i arafu'r lledaeniad fel y gallwn oresgyn y feirws erchyll hwn cyn gynted ag y bo modd."

Gallwch weld cefnogaeth i fusnesau ar wefan y cyngor - https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau

Rhowch wybod i'r cyngor am unrhyw bryderon sydd gennych chi trwy gysylltu â: trading.standards@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu