SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae dal i fod amser i helpu i lunio dyfodol Powys

Image of Welsh Future-Proofing Powys branding

11 Ionawr 2021

Image of Welsh Future-Proofing Powys brandingMae gan drigolion Powys wythnos i anfon sylwadau a helpu i lunio gwelediaeth tymor hir i'r cyngor sir gyda'r nod o ddiogelu'r sir at y dyfodol. 

Mae'r cynllun ymgynghori hwn wedi bod ar waith ers dydd Iau 10 Rhagfyr, ac yn canolbwyntio ar lunio gweledigaeth tymor hir i'r sir yn dilyn pandemig Covid-19. 

Dywedodd yr Arweinydd y Cynghorydd Rosemarie Harris a'r Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar faterion Cyllid: "Bu'n rhaid i ni ddarparu gwasanaethau'n wahanol iawn eleni oherwydd y pandemig byd-eang, gan ganolbwyntio adnoddau ar ddarparu gwasanaethau hanfodol a gwarchod trigolion agored i niwed.

"Roedd angen cyllid brys i ofalu am bobl hŷn a phobl agored i niwed ac, ar yr un pryd, collwyd incwm o wasanaethau gwastraff masnachol, meysydd parcio, ceisiadau cynllunio a llawer o feysydd eraill.

"Amcangyfrifir y bydd cost ymateb i bandemig Covid-19 mewn gwariant ychwanegol ac incwm a gollwyd yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn ariannol yn agos at £10m.

"Mae'r cyngor eisiau rhoi Powys ar y ffordd i adferiad drwy edrych ar sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a hefyd diogelu anghenion tymor hir am ddyfodol cynaliadwy, gan gydnabod heriau ac effeithiau tymor hir posib Covid-19. Rhaid i ni ddeall eich barn chi am sut beth fydd y 'normal newydd' er mwyn i'r cyngor ddarparu gwasanaethau cynaliadwy ac effeithiol am y pump i 10 mlynedd nesaf. 

"Mae dal i fod llawer o ansicrwydd am effaith ariannol hir dymor y pandemig a'r costau ariannol o ganlyniad i Covid-19.

"Fel cyngor agored a blaengar, rydym wedi croesawu dulliau newydd o weithio ac o ddarparu gwasanaethau ac rydym yn gweithio gyda chymunedau, trigolion, busnesau a sefydliadau partner i ddiogelu dyfodol Powys."

Mae'r arolwg yn cynnwys meysydd megis ymateb i'r pandemig Covid-19, busnes a'r economi, iechyd a lles, mynediad cwsmeriaid i swyddfeydd y cyngor, digideiddio a lefelau treth y cyngor.

Fe welwch fanylion y gwaith hwn yma https://haveyoursay.powys.gov.uk/cymraeg/ a bydd yn cau am hanner nos, nos Fercher 20 Ionawr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu