SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn dyfarnu miliynau o gymorth grant

Image of money

12 Ionawr 2021

Image of money Dros yr wythnosau diwethaf, mae busnesau ym Mhowys wedi derbyn bron i £6 miliwn mewn grantiau, cyhoeddodd Cyngor Sir Powys.

Mae tua 1,800 o fusnesau yn y sectorau lletygarwch, hamdden, manwerthu a thwristiaeth wedi derbyn cymorth ariannol fel rhan o Gronfa Llywodraeth Cymru i Fusnesau dan Gyfyngiadau.

Nod y gronfa yw helpu busnesau i oroesi cyfyngiadau Covid a ddaeth i rym ym mis Rhagfyr, gyda grantiau o un ai £3,000 neu £5,000 yn dibynnu ar eu gwerth ardrethol.

I hwyluso'r broses, mae Cyngor Sir Powys wedi talu busnesau cymwys yn awtomatig, sef y busnesau a dderbyniodd y grant cyfnod atal byr ym mis Hydref.

Yr unig eithriadau yw safleoedd carafanau a gwersylla. Ni fydd y busnesau hyn yn derbyn tâl awtomatig ond yn lle hynny, bydd angen iddynt wneud cais am y grant a dangos tystiolaeth o 40% o ostyngiad mewn trosiant.

Os nad yw busnes yn siŵr a ddylent anfon cais, bydd ffurflen ar-lein y cyngor dim ond yn derbyn ceisiadau gan fusnesau sydd heb dderbyn y grant hyd yma.

Os na allwch anfon y ffurflen, mae'n golygu nad oes angen i chi gyflwyno cais.

Hefyd, mae yna elfen ddewisol i'r cynllun lle bydd busnesau ac unig fasnachwyr sy'n methu hawlio'r grant Trethi Annomestig ond sydd wedi dioddef o ganlyniad i'r cyfyngiadau, yn gallu gwneud cais am hyd at £2,000.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Rwy'n falch fod rhai o'n busnesau ni sydd wedi dioddef waethaf wedi gallu derbyn bron i £6 miliwn.

"Mae'r cyfyngiadau diweddaraf wedi creu goblygiadau economaidd sylweddol, yn enwedig i'n busnesau ni, felly rydym yn benderfynol o dalu'r grantiau mor fuan â phosibl.

"Mae taliadau pellach ar eu ffordd, felly byddwch yn amyneddgar gyda'n swyddogion cyllid wrth iddynt balu trwy'r ceisiadau a phrosesu symiau mawr o arian.

"Mae nifer o fusnesau heb orfod llenwi cais o'r newydd wrth i ni fynd ati i dalu'n awtomatig, ac mae'r rhan fwyaf o'r rhain wedi'u cwblhau erbyn hyn.

"Nid ydym eisiau i fusnesau cymwys golli'r cyfle, felly ewch i wefan y cyngor i weld y canllawiau a chofiwch godi'r ffôn os ydych chi angen unrhyw help.

"Gyda nifer yr achosion o'r coronafeirws yn uwch nag erioed, hyd yn oed ym Mhowys, dylai pawb gymryd y feirws hwn o ddifrif a dilyn y canllawiau er lles pawb. Diolch yn fawr a chadwch yn ddiogel."

Am wybodaeth bellach a chanllawiau ar grantiau busnes, ewch i wefan y cyngor sef https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau. Os ydych chi angen help i gyflwyno cais, ffoniwch y cyngor ar 01597 826345.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu