Cais cynllunio Gofal Ychwanegol Y Trallwng yn cael ei ystyried yr wythnos nesaf

Council building in Welshpool

Ionawr 15, 2021

Council building in Welshpool Bydd cais cynllunio i drawsnewid Neuadd Maldwyn yn y Trallwng yn llety Gofal Ychwanegol i bobl hŷn o'r ardal yn cael ei ystyried yr wythnos nesaf.

Mae'r cais gan Gymdeithas Tai ClwydAlyn, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys, ar gyfer 66 uned un a dwy ystafell wely, o fewn hen adeilad y cyngor ar Ffordd Hafren ac mewn adeilad newydd y tu ôl i'r safle.

Bydd y cais yn cael ei ystyried gan gynghorwyr yng nghyfarfod Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy dydd Gwener nesaf (22 Ionawr 2021).

Mae cynlluniau Gofal Ychwanegol yn cynnig dewis o fyw'n annibynnol lle gall pobl hŷn fyw yn eu cartref hunangynhwysol eu hunain - gyda'u 'drws ffrynt' eu hunain - tra'n defnyddio ystod eang o gyfleusterau cymunedol a mynediad i becynnau cymorth gofal personol.  Bydd Gofal wedi'i Alluogi gan Dechnoleg - er enghraifft tele-gynadledda gyda phartneriaid iechyd - hefyd yn rhan bwysig o ofal a chymorth i breswylwyr, os rhoddir sêl bendith i'r cynlluniau.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol Oedolion yn y cyngor: "Mae'r cais hwn yn gyfle gwych i ddarparu llety addas i bobl hŷn lleol, gan caniatau iddynt fyw gydag urddas a diogelwch."

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymorth ariannol i'r prosiect ar y cyd gwerth £11m a bydd yn dod â nifer o swyddi newydd i'r dref, os caiff ei gymeradwyo.

Eglurodd Dylan Owen, Pennaeth Comisiynu'r cyngor sir: "Cynhaliwyd adolygiad o lety pobl hŷn ym Mhowys a gwelwyd bod y Trallwng yn faes blaenoriaeth ar gyfer datblygu Gofal Ychwanegol.  Yn dilyn dadansoddiad o'r bwlch canfuwyd bod gan y dref alw sylweddol am wasanaeth o'r fath gyda dim neu fawr ddim o gyfleusterau i ddiwallu'r angen."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu