Gwnewch ailgylchu'n un o'ch addunedau blwyddyn Newydd eleni

Image showing a recycling icon

18 Ionawr 2021

Image showing a recycling iconBwyta'n iach, cadw'n heini, darllen mwy o lyfrau ... beth bynnag rydych yn mynd i'r afael â fe'r mis Ionawr hwn, rydym hefyd yn gofyn i chi ychwanegu 'ailgylchu' at eich rhestr o addunedau Blwyddyn Newydd.

Hwyrach nad yw 2021 wedi dechrau fel y dymunem, ond trwy addo gwneud newidiadau cadarnhaol, fel ailgylchu mwy, ry'n ni'n gallu teimlo'n well a chael mwy o reolaeth dros ein gweithrediadau ein hunain, a gwneud newidiadau mawr i'n hamgylchedd.

"I lawer ohonon ni mae ailgylchu yn ailnatur bellach, dydyn ni ddim yn meddwl amdano ddwywaith,' meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff. "Mewn gwirionedd, mae dinasyddion Cymru ymysg rhai o'r ailgylchwyr gorau yn y byd, gyda thrigolion Powys yn ailgylchu 64% o'u gwastraff ar hyn o bryd.

"Fodd bynnag, mae targedau newydd Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni wneud yn well fyth, ac erbyn 2025 rhaid i ni gyrraedd targedau o 70% ar gyfer yr holl sir. Mae hyn yn golygu bod rhaid i ni gyd ymdrechu i leihau faint o wastraff ry'n ni'n ei daflu a sicrhau ein bod yn ailgylchu cymaint ag y gallwn ni."

"Trwy aros yn driw i ddywediad 'lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu' dylen ni i gyd fedru aros ar y llwybr iawn a gwneud ein rhan. Dyna rywbeth positif i godi'r galon ar ddechrau blwyddyn newydd."

Dyma ychydig o gyngor call i helpu i chi fwrw iddi i ffordd o fyw mwy cynaliadwy y byddwch yn gweld budd mawr ohono:

Lleihau: Pan ry'ch chi'n gwneud eich siopa bwyd, dewiswch gynnyrch sy'n cynnwys llai o ddeunydd pacio, neu becynnau sy'n fwy cynaliadwy megis ffrwythau a llysiau rhydd yn lle eitemau sydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw. Gallwch chi leihau faint o wastraff bwyd ry'ch chi'n ei greu trwy ddefnyddio bwyd dros ben mewn cawl cartref a phrydau eraill. Mae ryseitiau hyfryd i'w cael ar y wefan yma: www.lovefoodhatewaste.com

Ailddefnyddio: Dewiswch botel ddŵr y gallwch ei defnyddio dro ar ôl tro i helpu i leihau'r nifer o boteli neu gwpanau untro ry'ch chi'n eu defnyddio. Meddyliwch am brynu eitemau ail law yn lle rhai newydd, a gwerthu neu roddi eitemau nad ydych yn eu defnyddio bellach yn lle'u taflu.

Ailgylchu: Gwnewch bob ymdrech i ailgylchu cymaint o'ch gwastraff cartref ag y bo modd. Mae'n syndod faint o betheuach y gallwch chi eu hychwanegu at eich blychau ailgylchu ar gyfer y casgliad wythnosol. Os nad ydych yn siŵr a oes modd ei ailgylchu ai peidio, edrychwch ar ein canllaw hwylus ar-lein: https://cy.powys.gov.uk/article/7747/A---Y-o-wastraff-ac-eitemau-iw-hailgylchu

"Mae ffigyrau Llywodraeth Cymru'n awgrymu er bod y rhan fwyaf o bobl wedi ymrwymo i ailgylchu, 'dyw rhai pobl ddim yn ailgylchu cymaint o'u gwastraff ag y gallen nhw," meddai'r Cynghorydd Hulme. "Rydym yn amcangyfrif bod dros 35% o ysbwriel y cartref dros ben sy'n cael ei daflu'n cynnwys gwastraff y gellir ei ailgylchu, gan gynnwys bwyd.

"Dychmygwch faint o wahaniaeth y gallen ni ei wneud i'n cyfraddau ailgylchu, a'r amgylchedd pe baen ni i gyd yn ychwanegu ailgylchu at ein rhestr o addunedau Blwyddyn Newydd!"

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu