Bywyd Teuluol newydd i Amy diolch i Cysylltu Bywydau

Photograph of Shared Lives participant Amy

          Ionawr 20, 2021

Photograph of Shared Lives participant Amy Mae Amy, sy'n chwech ar hugain oed, bellach yn byw fel rhan o deulu newydd ym Mhowys diolch i'w lleoliad Cysylltu Bywydau.

Mae Amy, sydd ag anableddau dysgu, yn un o ddwsinau o oedolion ym Mhowys sy'n byw gyda theuluoedd newydd yn hytrach na byw mewn cartrefi gofal.

Cyngor Sir Powys sy'n rheoli'r cynllun Cysylltu Bywydau yn y sir ac sy'n dod â phobl sydd am dderbyn y math hwn o gymorth a theuluoedd at ei gilydd.  Mae'r teuluoedd yn derbyn taliad am y cymorth y maen nhw'n ei ddarparu.

Eglurodd Amy, sy'n byw yn ne'r sir: "Rwy'n 26 oed ac rwy'n byw gyda fy nheulu Cysylltu Bywydau ym Mhowys. Rwy'n hoffi eu galw nhw fy 'nheulu maeth'.  Nawr rwy'n rhan o deulu sy'n cynnwys pump o blant ac rwy'n meddwl amdanynt fel fy mrawd a'm chwiorydd maeth.  Mae gen i nith a nai maeth sy'n 3 oed ac maen nhw'n fy ngalw i'n Anti Amy."

"Alla i ddim credu cymaint y mae fy mywyd wedi newid ac er ro'n i braidd yn ofnus i ddechrau, rwy'n teimlo'n hapusach nawr nag erioed," esboniodd Amy. "Rwy'n hoffi'r preifatrwydd o gael fy ystafell fy hun a chael fy mhethau fel dwi i'n eu hoffi.   Mae gen i deledu sinema fawr i wylio Netflix arno ac mae gen i fy neciau DJ fy hun i ymarfer gyda nhw.  Dw'i wrth fy modd yn defnyddio fy Alexa i chwarae cerddoriaeth a gallaf dreulio oriau yn mwynhau canu a defnyddio fy neciau."

Esboniodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol Oedolion gyda'r cyngor:  "Mae'r cynllun Rhannu Bywydau yn gyfle gwych i wneud byd o wahaniaeth i rywun fel Amy.  Mae llawer ohonom wedi bod yn adlewyrchu ar ein bywydau yn ystod argyfwng COVID ac os yw eich myfyrdodau wedi eich arwain i ystyried helpu eraill i fyw bywydau cyflawn, gallai hyn fod yn werth ei ystyried.  Dewch i gael sgwrs gyda ni: gwyddom o brofiad y gall Cysylltu Bywydau newid byd rhywun, felly a allech chi wneud i hynny ddigwydd?'

Esboniodd Amy sut mae'r pandemig wedi effeithio ar ei bywyd hi: "Er bod rhai newidiadau wedi bod gan nad wyf wedi gallu gwneud fy ngwaith gwirfoddoli gyda'r Warchodfa Mwnciod, cartref gofal a gofal dydd i gŵn oherwydd Covid-19.  Nid yw e wedi fy atal rhag dod o hyd i ddigon i'w wneud. Prynodd Mike (Tad y teulu) hen garafán i ni ei hadnewyddu fel y gallwn ei pharatoi ar gyfer anturiaethau newydd. Ry'n ni wrth ein bodd yn gwersylla a hefyd ein gwyliau teuluol gyda'n gilydd, felly roedd yn brosiect delfrydol i ni weithio arno yn ystod y cyfyngiadau symud.  Dw'i wedi helpu a dysgu sut i'w weirio, wedi mwynhau tasgau papuro a dw'i wedi helpu i wneud a gosod cypyrddau newydd.  Hyd yn oed gyda'r hyn ry'n ni wedi gwneud hyd yma, mae'n edrych yn wahanol iawn o fel yr oedd ar y dechrau! "

Gellir gweld y gwybodaeth am y cynllun Cysylltu Bywydau yma https://cy.powys.gov.uk/article/1910/Cefnogi-oedolion-Cysylltu-Bywydau

neu gall pobl sydd am gael sgwrs anffurfiol am y cynllunio ffonio'r tîm Rhannu Bywydau ar 01597 827247 neu anfon e-bost at shared.lives@powys.gov.uk.

Mae'r cynllun nid yn unig yn rhoi cymorth i bobl ag anableddau dysgu ond hefyd i eraill fel pobl hŷn, pobl â phroblemau iechyd meddwl ac oedolion ag anableddau corfforol neu synhwyraidd a phobl ifanc sy'n trosglwyddo o ofal.  Darperir hyfforddiant a chymorth i bob teulu sy'n dymuno agor eu cartrefi o dan y cynllun Cysylltu Bywydau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu