Y Cyngor yn cwblhau prosiect adeiladu ysgol arall

Image of the new Welshpool Church in Wales Primary School

20 Ionawr 2021

Image of the new Welshpool Church in Wales Primary SchoolAdeilad ysgol newydd yw'r unfed prosiect ar ddeg o raglen fuddsoddi fawr Cyngor Sir Powys i gael ei gwblhau.

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng yw'r prosiect diweddaraf y mae'r cyngor wedi'i gwblhau o dan ei Raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, sydd wedi gweld un ysgol uwchradd ac wyth ysgol gynradd yn cael eu hadeiladu a gwaith adnewyddu yn cael ei wneud mewn un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd.

Agorodd yr ysgol ei drws i rai disgyblion yn gynharach y mis hwn ar ôl gwyliau'r Nadolig.

Mae bron i £69m wedi'i fuddsoddi gan y cyngor a Llywodraeth Cymru fel rhan o gam  fuddsoddi gyntaf y rhaglen.

Yr ysgol newydd, a fydd yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, yw'r ysgol gynradd Passivhaus gyntaf i gael ei hadeiladu gan y cyngor.

Cwblhawyd y gwaith adeiladu gan Pave Aways o Knockin, sydd wedi cwblhau sawl prosiect ar gyfer y cyngor o'r blaen gan gynnwys adeiladu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Carno a gwneud gwaith adnewyddu mawr yn Ysgol Glantwymyn.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rwyf wrth fy modd bod Ysgol Gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng wedi agor ei drysau i ddisgyblion am y tro cyntaf.

"Rwy'n siŵr bod cymuned yr ysgol yr un mor falch ei fod wedi agor o'r diwedd o ystyried yr anawsterau a'r heriau yn gysylltiedig â'r prosiect adeiladu hwn.

"Mae hwn yn gyfleuster gwych a fydd yn darparu amgylchedd a fydd yn caniatáu i ddysgwyr a staff addysgu gyrraedd eu potensial.

"Mae darparu amgylcheddau addysgu a dysgu o ansawdd uchel yn un o amcanion ein Gweledigaeth 2025.

"Mae'r cyngor a Llywodraeth Cymru wedi gwneud buddsoddiadau sylweddol i ddarparu cyfleusterau ar gyfer yr 21ain Ganrif a fydd yn helpu ein dysgwyr a'n staff addysgu i ffynnu.

"Ni fydd ein cynlluniau buddsoddi yn dod i ben yma.  Rydym yn symud ymlaen gyda'n cynlluniau ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen, Ysgol Gymraeg y Trallwng, Ysgol Cedewain a Brynllywarch a datblygiadau cyffrous eraill."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu