Busnesau - peidiwch â cholli'r cyfle am gymorth ariannol!

Image of money

22 Ionawr 2021

Image of money Mae busnesau Powys yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu yn cael eu hannog i wirio os ydynt yn gymwys i dderbyn grantiau i'w helpu drwy'r cyfyngiadau Covid presennol.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf yn unig, mae Cyngor Sir Powys wedi talu dros £6miliwn o gymorth grant o Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Llywodraeth Cymru.

Nod y cynllun yw lleddfu ychydig o'r pwysau a wynebir gan fusnesau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a ddechreuodd ym mis Rhagfyr.

Mae grantiau o naill ai £3,000 neu £5,000 ar gael i'r rhai sy'n talu ardrethi busnesau ac sydd o fewn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden neu fanwerthu. Mae'r rhan fwyaf o'r busnesau hyn wedi derbyn eu harian yn awtomatig gan y cyngor.

Os nad yw busnes ar y rhestr ardrethi busnes ond ei fod o fewn yr un sector a'i fod wedi cael ei effeithio'n sylweddol, efallai y bydd yn gymwys i gael grant dewisol o £2,000.

Mae'r un cymorth hefyd ar gael i fusnesau cadwyn cyflenwi a'r rhai sydd wedi'u gorfodi i gau o fewn y sectorau penodedig os ydynt hwythau hefyd wedi cael eu heffeithio'n wael.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Fel cyngor rydym yn parhau i dalu miliynau o bunnoedd mewn arian parod i fusnesau ar hyd a lled ein sir.

"Rydyn ni'n gwybod bod hwn yn amser arbennig o anodd i fusnesau, felly rydyn ni'n gwneud pob peth o fewn ein gallu i wneud y taliadau cyn gynted â phosib.

"Mae tua 2,000 o bobl ym Mhowys eisoes wedi derbyn eu grantiau, sy'n profi i fod yn olygfa i'w chroesawu mewn cyfrifon banc ac yn codi pwysau oddi ar ysgwyddau.

"Peidiwch ag anghofio am elfennau dewisol neu gadwyn gyflenwi'r cynllun hwn oherwydd eu bod yn ein galluogi i helpu llawer mwy o fusnesau.

"Hoffwn ddiolch i bob preswylydd o Bowys sy'n gwneud eu rhan i gadw pobl yn ddiogel. Mae hwn yn gyfnod rhyfedd iawn, ond daliwch ati i ddilyn y canllawiau fel y gallwn oresgyn y feirws ofnadwy hwn yn y pendraw."

Os nad ydych yn siŵr a yw eich busnes yn gymwys i gael y cymorth hwn, ewch i wefan y cyngor am arweiniad https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau

Os oes angen help arnoch i wneud cais ar gyfer grant busnes, ffoniwch 01597 826345.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu