Ymgynghoriad i'w gynnal ar newid categori iaith ysgol

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroom

26 Ionawr 2021

Image of teacher and pupil at a desk with other pupils in the classroomMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi y bydd ymgynghoriad ar gynlluniau i newid categori iaith ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn dechrau mis nesaf.

Y cynnig gan Gyngor Sir Powys yw newid y ddarpariaeth iaith yn Ysgol Dyffryn Trannon yn Nhrefeglwys a'i newid i fod yn lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg yn y pen draw, gan sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ar hyn o bryd, mae'n ysgol ddwy ffrwd sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar gyfer disgyblion 4 i 11 oed.  Fodd bynnag, mae nifer y disgyblion sydd wedi dewis derbyn addysg cyfrwng Saesneg yn yr ysgol wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf.

Cytunodd y Cabinet heddiw (Dydd Mawrth, 26 Ionawr) i ddechrau ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig, gyda'r bwriad i'w rhoi ar waith ym mis Chwefror.

Os bydd yn mynd yn ei flaen, byddai'r newid arfaethedig yn cael ei gyflwyno cam wrth gam, blwyddyn i flwyddyn, gan ddechrau gyda dosbarth Derbyn yr ysgol ym mis Medi 2022.

Ni fyddai'r newid arfaethedig yn effeithio ar y disgyblion hynny sydd eisoes yn yr ysgol - byddai disgyblion sy'n defnyddio'r ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn yr ysgol ar hyn o bryd yn gallu parhau i dderbyn y ddarpariaeth hon nes iddynt adael yr ysgol.

Dywedodd y Cyngh. Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae nifer y disgyblion cyfrwng Saesneg yn Ysgol Dyffryn Trannon wedi gostwng dros y blynyddoedd diwethaf.

"Ar hyn o bryd mae llai na 15 disgybl yn y ffrwd cyfrwng Saesneg ac mae darparu darpariaeth briodol ar gyfer y dysgwyr hyn yn dipyn o her i'r ysgol.

"Un o amcanion ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol.  Mae gennym hefyd amcan yn y strategaeth i symud ysgolion ar hyd y continwwm iaith.

"Er mwyn cyflawni'r nodau a'r amcanion hyn, rydym am symud Ysgol Dyffryn Trannon ar hyd y continwwm iaith. Byddai hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy'n mynychu'r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan gyfrannu felly at ddyhead Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

"Byddwn nawr yn dechrau ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig i newid y ddarpariaeth iaith yn Ysgol Dyffryn Trannon er mwyn dechrau ei siwrnai tuag at fod yn lleoliad addysg cyfrwng Cymraeg."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu