Cyngor yn croesawu canfyddiadau arolwg Estyn

Image of a primary school classroom

29 Ionawr 2021

Image of a primary school classroomYn ôl canfyddiadau arolwg gan arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, mae penaethiaid ym Mhowys yn teimlo'n bositif ynglŷn â pha mor ystwyth ac ymatebol y bu'r cyngor sir a swyddogion addysg drwy gydol y pandemig,

Cynhaliodd Estyn arolwg am sut y bu Cyngor Sir Powys yn gweithio gyda'i ysgolion a'i unedau cyfeirio disgyblion i hyrwyddo dysgu ac i gefnogi disgyblion sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig.

Roedd yr arolwg yn rhan o arolwg cenedlaethol gan Estyn yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru.

Roedd rhai o ganfyddiadau'r arolwg yn cynnwys:

  • Bod y cyngor wedi ymateb yn gyflym i heriau Covid-19 ac wedi rhoi newidiadau gweithredol ar waith yn gyflym i sicrhau bod gwybodaeth a chymorth ar gael i ysgolion, rhieni/gofalwyr a dysgwyr;
  • Bod ysgolion a rhieni yn gwerthfawrogi'r wybodaeth a'r arweiniad clir oedd ar gael iddynt;
  • Yn ôl arweinwyr ysgolion, roedd y gefnogaeth gan dîm dysgu digidol y cyngor i fynd i'r afael ag anghenion caledwedd, mynediad a hyfforddiant yn rhagorol;
  • Rhoddwyd canmoliaeth arbennig i Wasanaeth Ymyrraeth Ieuenctid y cyngor  gan lawer o benaethiaid ar ôl agor y ddarpariaeth i bawb oedd ei angen heb broses gyfeirio hir.

Canfu'r adolygiad hefyd fod y cyngor yn parhau i fynd i'r afael ag argymhellion adroddiad arolwg 2019 Estyn a'i fod yn cadw'r amserlen yn ei gynllun gweithredu ôl-arolwg.

Dywedodd y Cyngh. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Mae bron yn flwyddyn ers i'r pandemig effeithio'r wlad ac mae'n dal i godi heriau sy'n rhaid i ni eu goresgyn.

"Buom yn gweithio'n agos gydag arweinwyr ein hysgolion i sicrhau bod staff ein hysgolion a'n dygwyr wedi cael cymorth yn ystod y cyfnod anodd hwn.

"Rydym yn croesawu canfyddiadau'r arolwg hwn gan Estyn, sy'n amlygu'r gwaith sydd wedi cael ei wneud i hyrwyddo dysgu ac i gefnogi dysgwyr sy'n agored i niwed.

"Byddwn yn parhau i gefnogi arweinwyr ein hysgolion, staff yr ysgol a dysgwyr yn ystod y cyfnod eithriadol o heriol hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu