Grant Cyfalaf Dewisol i Fusnesau Bach yn sgil Covid-19

Nod y grant busnes dewisol yw cefnogi busnesau sydd newydd eu ffurfio a busnesau bach sy'n bodoli eisoes gyda'u cynlluniau twf a/neu eu cynlluniau adfer yn ystod pandemig Covid 19 drwy ddarparu cyfraniadau ariannol tuag at wariant cyfalaf.

Ariennir y cynllun grant gan Lywodraeth Cymru ac mae'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Powys. Bydd yn rhoi cymorth ariannol tuag at wariant cyfalaf yn unig.  Rhaid i fusnesau ddangos yn glir sut y bydd eu gwariant cyfalaf arfaethedig yn gwella eu perfformiad busnes a byddant yn helpu i ddiogelu neu gynyddu cyflogaeth.

Mae'r Grant yn agored i:

 • Microfusnes â 1-9 o weithwyr gyda chynllun twf ar gyfer gwariant cyfalaf
 • Busnesau newydd sydd wedi dechrau masnachu cyn 1 Mawrth 2020

 

Rhaid i ymgeiswyr hefyd allu dangos y potensial i dyfu. Diffinnir hyn fel busnes sy'n ceisio cynyddu trosiant neu ddiogelu staff a allai fod mewn perygl.  Rhoddir blaenoriaeth i fusnesau a busnesau cyfnod cynnar sydd â'r uchelgais a'r nodwedd o gynyddu.

 

Yn gymwys am gymorth

Mae'r cymorth wedi'i anelu'n bennaf at fusnesau newydd yn gweithredu yn y sectorau twf a sylfaen canlynol neu'n eu gwasanaethu.

 • Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu,
 • Adeiladu
 • Diwydiannu Creadigol
 • Ynni a'r Amgylchedd
 • Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Gwyddorau Bywyd
 • Bwyd a Diod
 • Hamdden, Twristiaeth a Lletygarwch
 • Manwerthu
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Ddim yn gymwys am gymorth

Nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth:

 • cynnyrch amaethyddiaeth yn bennaf,
 • coedwigaeth,
 • acwafeithrin,
 • pysgota a
 • gwasanaethau statudol, e.e. iechyd sylfaenol ac addysg

Bydd pob prosiect yn cael ei asesu ar nifer, math ac ansawdd yr allbynnau y byddant yn eu cyflawni.  Os caiff eich prosiect ei gymeradwyo, yna bydd yr allbynnau a gynhwysir yn eich cais yn rhan o'r cytundeb grant.

 

Sut i wneud cais

Mae'r broses ymgeisio yn agor ar 1 Chwefror 2021 ac yn cau am 12pm ddydd Llun 15 Chwefror. Dyfernir grantiau yn ôl disgresiwn y Cyngor Sir a darperir penderfyniad o fewn 10 diwrnod gwaith i dderbyn y cais.  Mae penderfyniad y Cyngor Sir yn derfynol.

Rhaid i'r holl wariant grant ddigwydd, a rhaid ei hawlio erbyn 26 Mawrth 2021.

Gweler y dudalen ganllawiau am fanylion llawn y grant

Applications are currently being assessed and we will be in contact shortly.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod cais, cysylltwch ag Andrea Mansfield yn y Tîm Datblygu Economaidd yng Nghyngor Sir Powys: e-bost: economicdevelopment@powys.gov.uk  Ffôn 01597 826739.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu