Grant Cyfalaf Dewisol i Fusnesau Bach yn sgil Covid-19 Canllawiau i Ymgeiswyr

 

1.   Cyflwyniad

Nod y grant busnes dewisol yw cefnogi busnesau sydd newydd eu ffurfio a busnesau bach sy'n bodoli eisoes gyda'u cynlluniau twf a/neu eu cynlluniau adfer yn ystod pandemig Covid 19 drwy ddarparu cyfraniadau ariannol tuag at wariant cyfalaf.

Ariennir y cynllun grant gan Lywodraeth Cymru a'i ddarparu gan Gyngor Sir Powys. Bydd yn rhoi cymorth ariannol tuag at wariant cyfalaf yn unig.  Rhaid i fusnesau ddangos yn glir sut y bydd eu gwariant cyfalaf arfaethedig yn gwella eu perfformiad busnes a/neu byddant yn helpu i ddiogelu neu gynyddu cyflogaeth.

Mae'r ddogfen hon yn rhoi mwy o wybodaeth am y cynllun grant ac yn esbonio sut i wneud cais.

 

2.  Pwy all wneud cais?

Mae'r Grant yn agored i:

 • Microfusnes â 1-9 o weithwyr gyda chynllun twf ar gyfer gwariant cyfalaf
 • Busnesau newydd sydd wedi dechrau masnachu cyn 1 Mawrth 2020

Ar gyfer busnesau sydd â chyfeiriad cofrestredig ym Mhowys yn unig y mae'r grant ar gael ac mae'n rhaid defnyddio'r buddsoddiad cyfalaf i gefnogi eu gweithrediad busnes o fewn y sir.

Rhaid i ymgeiswyr hefyd allu dangos y potensial i dyfu. Diffinnir hyn fel busnes sy'n ceisio cynyddu trosiant neu ddiogelu staff a allai fod mewn perygl.  Rhoddir blaenoriaeth i fusnesau a busnesau cyfnod cynnar sydd â'r uchelgais a'r nodwedd o gynyddu.

Mae'r cymorth wedi'i anelu'n bennaf at fusnesau newydd yn gweithredu yn y sectorau twf a sylfaen canlynol neu'n eu gwasanaethu.

 • Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu,
 • Adeiladu
 • Diwydiannu Creadigol
 • Ynni a'r Amgylchedd
 • Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Gwyddorau Bywyd
 • Bwyd a Diod
 • Hamdden, Twristiaeth a Lletygarwch
 • Manwerthu
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth: cynnyrch amaethyddiaeth yn bennaf, coedwigaeth, acwafeithrin, pysgota a gwasanaethau statudol, e.e. iechyd sylfaenol ac addysg.

Bydd pob prosiect yn cael ei asesu ar nifer, math ac ansawdd yr allbynnau y byddant yn eu cyflawni.  Os caiff eich prosiect ei gymeradwyo, yna bydd yr allbynnau a gynhwysir yn eich cais yn rhan o'r cytundeb grant.

Dim ond unwaith y gall pob busnes wneud cais am y cynllun grant.

 

3. Faint o Gyllid sydd ar Gael?

Bydd y cynllun yn darparu cymorth grant o rhwng £1,000 a hyd at £10,000.

Bydd cymorth grant ar gael hyd at uchafswm o 50% o gyfanswm y costau cymwys. Rhaid i arian cyfatebol fod o ffynhonnell sector preifat h.y. eu cronfeydd arian parod eu hunain, dyled (gorddrafft, benthyciad) yn hytrach nag 'mewn nwyddau'.

Bydd y grant yn cael ei ddyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Mae gwneud cais yn broses gystadleuol, a bydd gwerth am arian/effaith yn ffactor allweddol pan gaiff prosiectau eu harfarnu a'u dewis.

 

4. Pa weithgareddau sy'n gymwys?

Costau cyfalaf yn unig y gall y cynllun eu cefnogi (ac eithrio TAW ar gyfer busnesau sydd wedi cofrestru ar gyfer TAW).

Fe'i cynlluniwyd i helpu microfusnesau i sefydlu'r pecyn ariannu llawn sydd ei angen ar waith ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf a fydd yn helpu i gynnal a thyfu eu gweithrediadau. Dim ond tuag at gostau asedau cyfalaf diriaethol y mae'r grantiau ar gael:

Costau cymwys:

 • Prynu offer neu beiriannau hanfodol - gall hyn gynnwys addasiadau, trosi neu uwchraddio offer sy'n bodoli eisoes.
 • Prynu offer newydd neu ail-law a fydd yn datblygu'r busnes ymhellach.
 • Gwelliannau i safleoedd masnachol i ddatblygu'r busnes ymhellach (gan gynnwys gosodiadau a ffitiadau, dodrefn ac offer swyddfa cyffredinol ac ati fel rhan o swyddfa newydd neu gyfleusterau awyr agored).
 • Mae eitemau a brynir gyda chardiau credyd yn gymwys ond bydd angen i ymgeiswyr sicrhau bod swm y gwariant a gaiff ei dalu sy'n gysylltiedig â'r grant i'w weld ar fil y cerdyn credyd yn ystod y cam hawlio grant.

 

Costau anghymwys:

 • Gwariant refeniw cyffredinol megis costau staff neu unrhyw drethi eraill, prynu llog/prydlesu
 • Costau refeniw fel hyfforddiant staff, meddalwedd, neu ddeunyddiau marchnata
 • Cerbydau fel ceir a cherbydau masnachol
 • Costau atgyweirio a chynnal a chadw cyffredinol eiddo masnachol
 • Amnewid cyfatebol am osodiadau a ffitiadau, dodrefn ac offer swyddfa cyffredinol ac ati.
 • Ffioedd wrth gefn a chostau a gyflawnwyd neu a wariwyd cyn cynnig a derbyn y grant.
 • Costau cyfalaf gweithio fel stoc, rhent, ardrethi, gweinyddu.
 • Tystysgrifau a thrwyddedau.
 • Costau gwaith sy'n cael ei gyflawni fel gofyniad statudol cyfreithiol, gan gynnwys caniatâd cynllunio.
 • Astudiaethau dichonoldeb
 • Os yw'r busnes wedi'i gofrestru ar gyfer TAW, yna ni fydd TAW yn gymwys. Bydd TAW yn daladwy mewn achosion o gwmnïau nad ydynt wedi'u cofrestru ar gyfer TAW.
 • Ni fydd pryniannau arian parod yn cael eu hystyried ar gyfer taliad grant.
 • Ni fydd eitemau a brynir drwy brynu prydlesi, hurbwrcasu, cytundebau credyd estynedig/prydlesi cyllid yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.
 • Busnes sy'n gysylltiedig ag Amaethyddiaeth/Coedwigaeth.
 • Ffioedd proffesiynol sy'n gysylltiedig â chwblhau cais am grantiau
 • Prynu tir neu eiddo
 • Cyfrifiaduron a meddalwedd a ddefnyddir wrth redeg y busnes yn gyffredinol

 

 

5. Y Broses Ymgeisio

Mae'r broses ymgeisio yn gystadleuol ac mae'r prosiectau hynny sy'n cynnig yr elw mwyaf ar fuddsoddiad yn fwy tebygol o gael eu cefnogi. Mae ffurflen gais fer i'w llenwi.

Fel rhan o'ch cais, bydd angen i chi egluro sut y bydd y buddsoddiad yn cefnogi eich busnes.

Mae angen amrywiaeth o ddogfennau ategol ynghyd â gwybodaeth arall, gan ddibynnu ar eich prosiect. Rhaid i bob ymgeisydd lenwi a dychwelyd y canlynol:

 • Ffurflen Gais,
 • Crynodeb o sut mae Covid-19 wedi effeithio ar y busnes ers mis Ebrill 2020
 • Polisi Iaith Gymraeg - Bydd angen i ymgeiswyr amlinellu'r ffyrdd y mae'r cynllun yn annog datblygiad y Gymraeg ac yn cadw gweithlu lleol
 • Rhaid i'r holl ddeunyddiau marchnata a gynhyrchir, ac arwyddion a godir fel rhan o'r prosiect fod yn ddwyieithog

Mae'r broses ymgeisio yn agor ar 1 Chwefror 2021 ac yn cau am 12pm ddydd Llun 15 Chwefror. Dyfernir grantiau yn ôl disgresiwn y Cyngor Sir a darperir penderfyniad o fewn 10 diwrnod gwaith i dderbyn y cais.  Mae penderfyniad y Cyngor Sir yn derfynol.

Rhaid i'r holl wariant grant ddigwydd, a rhaid ei hawlio erbyn 26 Mawrth 2021.

Noder NA ddylai gwariant ddechrau cyn derbyn cymeradwyaeth, gan na ellir dyfarnu'r grant yn ôl-weithredol.

 

6.   Caffael

Er mwyn sicrhau'r gwerth gorau am arian, mae angen caffael yr holl nwyddau a gwasanaethau sy'n cael eu hawlio fel rhan o'r prosiect yn agored ac yn deg. Mae angen i ymgeiswyr ddarparu dyfyniadau ysgrifenedig, cyfeiriadau at restrau catalog neu dendrau ffurfiol fel rhan o'u cais.

Dylid dilyn y canllawiau canlynol yn dibynnu ar werth eitem unigol:

 • Hyd at £5,000 -Rhaid cael a chadw o leiaf 2  Ddyfynbris ysgrifenedig.
 • £5,000 - £20,000+ -Rhaid ceisio  o leiaf 3 Dyfynbris  ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol. Rhaid i'r dyfyniadau fod yn seiliedig ar yr un fanyleb a'u gwerthuso ar sail tebyg am debyg.

Rhaid darparu tystiolaeth o wariant drwy gyflwyno anfonebau/derbynebau â thâl a datganiadau banc sy'n dangos taliadau.

 

7.   Caniatâd a Chydsyniad

Mae'n ofynnol i'r ymgeisydd sicrhau bod pob caniatâd a chydsyniad sy'n angenrheidiol (e.e. caniatâd cynllunio, trwyddedau neu gydsyniad landlord) yn eu lle pan fo angen.  Mae'r ymgeisydd yn gwbl gyfrifol am sicrhau bod pob agwedd ar y cynllun yn cydymffurfio.  Gall methu â gwneud hynny arwain at beidio â thalu unrhyw grant.

Os oes angen caniatâd neu gydsyniad ar eich prosiect, gallwch wneud cais o hyd ond bydd angen i chi egluro yn eich cais eich amserlen ar gyfer y caniatâd neu'r cydsyniad. 

 

8.   Cymorth Gwladwriaethol

Rhaid i'ch prosiect gydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol Ewropeaidd. Fel arfer, dyfernir cyllid o dan y rheoliad de minimis sy'n cyfyngu ar faint o gymorth y gall unrhyw fusnes ei gael dros gyfnod o dair blynedd i €214,000 (tua £189,330).

Felly, rhaid i ymgeiswyr ddatgan faint o arian sector cyhoeddus y maent wedi'i gael o dan y rheoliad de minimiso fewn y tair blynedd diwethaf. Gall hyn leihau'r swm o arian y gallwch wneud cais amdano.

 

9.   Cynnig a Derbyn Grant

Gwahoddir prosiectau llwyddiannus i ymrwymo i gytundeb grant gyda Chyngor Sir Powys. Bydd hyn yn esbonio pryd y gall prosiect ddechrau, a'r holl delerau ac amodau gan gynnwys unrhyw amodau sy'n benodol i'r prosiect.

Pan gymeradwyir grant, anfonir llythyr cynnig at yr ymgeisydd.  Os cynigir grant, rhaid iddo gael ei dderbyn yn ffurfiol gan yr ymgeisydd. Rhaid i hyn ddigwydd o fewn 10 diwrnod gwaith i ddyddiad y llythyr cynnig grant a chyn i unrhyw waith ddechrau. 

Bydd y gwaith yn cael ei wneud yn unol â'r cais a gymeradwywyd ynghyd ag unrhyw ofynion neu amodau perthnasol eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol.

Rhaid rhoi gwybod i'r Cyngor Sir bob amser am unrhyw newidiadau i brosiect ar unwaith. Gallai hyn olygu newidiadau i amseriad neu ariannu prosiect. Rhaid i'r Cyngor Sir gytuno ar bob newid yn ysgrifenedig.

Unwaith y bydd y prosiect wedi'i gwblhau, rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno ffurflen hawlio/asesu gyda chopïau o'r anfonebau o gyfanswm cost y prosiect.  Unwaith y byddant wedi'u cymeradwyo, bydd taliad yn cael ei wneud i gyfrif yr ymgeiswyr drwy drosglwyddiad BACS. Rhaid i bob anfoneb fod wedi'i thalu o gyfrif banc a enwir gan yr ymgeisydd.

 

10.   Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod cais, cysylltwch ag Andrea Mansfield yn y Tîm Datblygu Economaidd yng Nghyngor Sir Powys: e-bost: economicdevelopment@powys.gov.uk  Ffôn 01597 826739.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu