Staff y Cyngor yn dechrau galwadau lles eto

Powys County Council staff making welfare calls

29 Ionawr 2021

Powys County Council staff making welfare callsMae staff Cyngor Sir Powys wedi dechrau gwneud galwadau lles i breswylwyr sydd wedi'u dosbarthu i fod yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol ac i ddefnyddwyr Llinell Ofal Powys.

Ailsefydlwyd y gwasanaeth cymorth ddydd Iau, 28 Ionawr, ac mae'n cael ei staffio gan weithwyr sydd wedi'u hadleoli o rolau eraill. 

Gofynnir i'r preswylwyr sy'n derbyn y galwadau a oes angen help arnynt i gael bwyd neu bresgripsiynau, neu a oes angen gofal neu gymorth cymdeithasol arnynt. Gofynnir iddynt hefyd a hoffent gael galwad ddilynol gan aelod o staff neu gan eu cynghorydd sir lleol.

Defnyddir y galwadau hefyd i dynnu sylw at unrhyw bryderon lles sy'n codi, gyda Thîm Cymorth Gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion (CYMORTH) y cyngor.

Bu'r gwasanaeth yn rhedeg o'r blaen rhwng 3 Ebrill a 14 Awst y llynedd pan wnaeth staff y cyngor 23,791 o alwadau lles.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breese, Aelod Portffolio ar faterion Ymgysylltu: "Roedd y gwasanaeth hwn yn boblogaidd iawn gyda rhai o'n preswylwyr mwyaf agored i niwed pan gafodd ei sefydlu y llynedd ac roeddem yn teimlo mai dyma'r adeg iawn i'w ailgyflwyno eto.

"Mae lefelau COVID-19 yn y sir yn parhau i fod yn bryder difrifol ac mae'r cyfyngiadau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru i reoli lledaeniad y feirws yn debygol o aros yn eu lle am gryn amser.

"Os oes angen cymorth ar unrhyw breswylydd ym Mhowys, gofynnwch am help. Nid ydych ar ben eich hunan ac mae rhywun allan yna sy'n gallu eich helpu.

"Gall y gwasanaeth hwn fod yn achubiaeth wirioneddol i lawer, a hoffwn ddiolch i holl aelodau staff y cyngor sydd ynghlwm â hyn, sy'n dangos hyblygrwydd ac ymroddiad mawr i les ein preswylwyr."

Gallwch hefyd gael help trwy gysylltu â Thîm Cymorth Gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion Cyngor Sir Powys (CYMORTH) ar 0345 602 7050 neu ei Gymorth Drws Ffrynt ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd ar 01597 827666.

Dylech hefyd gysylltu â thîm CYMORTH os ydych yn poeni am ddiogelwch oedolyn. Dylai rhywun sy'n pryderu ynghylch diogelwch plentyn gysylltu â gwasanaeth Drws Ffrynt y cyngor.

Dyma'r rhifau cyswllt allan o oriau: 01597 825275 / 0845 054 4847. Mewn argyfwng, ac os oes bygythiad brys, di-oed, ffoniwch 999.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu