Cabinet i ystyried cau ysgolion bach

Image of Transforming Education words and its branding

1 Chwefror 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi dweud y bydd cynlluniau i ymgynghori ar gau ysgolion bach ym Mhowys yn cael eu hystyried yr wythnos nesaf. 

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu ad-drefnu a rhesymoli darpariaeth ysgolion cynradd yn y sir fel rhan o'i Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

Mae'r cyngor yn bwriadu cau pedair ysgol gynradd fach a gofynnir i'r Cabinet ar ddydd Mawrth 9 Chwefror i ddechrau'r broses statudol i gau'r canlynol:

  • Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion
  • Ysgol Gynradd Sirol Yr Ystog
  • Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr
  • Ysgol Gynradd Sirol Llanfihangel Rhydieithon

Pe bai'r Cabinet yn cymeradwyo'r argymhelliad i ddechrau'r broses statudol, byddai'r ymgynghoriad ar y cynigion yn dechrau yn ddiweddarach y mis hwn.

Gallai'r ysgolion gau ddiwedd mis Awst 2022, gyda disgyblion yn trosglwyddo i'w hysgol ddewisol agosaf, os caiff y cynigion eu cymeradwyo.

Dywedodd y Cyngh. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rydym yn ymroddedig i drawsnewid profiad y dysgwr a hawliau ein dysgwyr a byddwn yn cyflawni hyn drwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

"Mae ein strategaeth yn uchelgeisiol, yn gyffrous a chredwn y bydd yn rhoi'r dechrau gorau posibl y mae ein dysgwyr yn ei haeddu. Fodd bynnag, wrth i ni ddechrau ei weithredu, byddwn yn wynebu penderfyniadau mawr wrth i ni geisio mynd i'r afael â rhai o'r heriau sy'n wynebu addysg ym Mhowys sy'n cynnwys y gyfran uchel o ysgolion bach yn y sir, gostyngiad yn nifer y disgyblion a'r nifer uchel o leoedd gwag.

"Nid ar chwarae bach ry'n ni'n gwneud y cynigion hyn ond ry'n ni wedi sicrhau bod budd gorau'r dysgwyr yn y pedair ysgol hyn ar frig ein trafodaethau a'n penderfyniadau.

"Pe bai'r ysgolion hyn yn cau, yna byddai'r dysgwyr yn mynychu ysgolion a fyddai mewn sefyllfa well i fodloni gofynion y cwricwlwm cenedlaethol newydd a gallai hynny ddarparu ystod ehangach o gyfleoedd addysgol ac allgyrsiol.

"Rwy'n argymell i'r Cabinet ein bod yn dechrau ymgynghori'n ffurfiol i gau'r ysgolion hyn.

"Mae staff ym mhob un o'n hysgolion wedi bod yn gweithio mewn amgylchiadau eithriadol oherwydd pandemig Covid-19 ac rwyf am dalu teyrnged i'w gwaith caled a'u hymrwymiad yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn.

"Fodd bynnag, mae angen i ni sicrhau y gallwn roi'r dechrau gorau posibl y mae ein dysgwyr yn ei haeddu felly mae'n bwysig ein bod yn parhau â'n cynlluniau trawsnewid ar gyfer addysg ac yn cyflawni ein strategaeth."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu