Adroddiad ar Berfformiad

Image of Powys County Council logo

01 Chwefror 2021

Image of Powys County Council logo Bydd y cabinet yn cael clywed wythnos nesaf bod ymateb i'r Coronafeirws yn parhau i gael lle blaenllaw yng ngwaith Cyngor Sir Powys a'i berfformiad yn erbyn ei Gynllun Gwella Corfforaethol - Gweledigaeth 2025.

Mae'r cyngor yn casglu amrywiaeth o wybodaeth ar wasanaethau er mwyn mesur perfformiad yn erbyn targedau strategol a chenedlaethol.  Bydd cabinet y cyngor yn derbyn ffigurau'r drydedd chwarter ar 16 Chwefror.

Fis Mawrth diwethaf, daeth Cynllun Parhad Busnes y cyngor i rym i ymateb i'r pandemig a chanolbwyntio ar weithgareddau sy'n hanfodol i'r busnes gan nodi'r meysydd canlynol i fod yn flaenoriaeth.

Ymateb i COVID-19

Cadw ein cymunedau'n ddiogel a chadarn

Rhedeg y cyngor

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar Lywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu, Y Cynghorydd Graham Breeze: "Mae ymateb i'r pandemig yn parhau i fod yn brif ran o waith y cyngor ac mae'r Cynllun Parhad Busnes yn dal i fod mewn grym.  Fodd bynnag, mae perfformiad yn erbyn mesurau perfformiad arferol yn galonogol gyda dwy ran o dair o'r amcanion yn cyrraedd y perfformiad o'i gymharu â'r chwarter blaenorol ac 16 y cant yn gwella.

"Er i ni fod yn canolbwyntio'n bennaf ar ymateb i'r pandemig, mae'r cyngor wedi bwrw ati gyda rhaglen wella Ysgolion yr 21ain Ganrif gan sicrhau cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer campws dysgu a hamdden blaenllaw gwerth £48m ym Machynlleth ac ysgol gynradd newydd gwerth £12.9m i 270 o blant yn Y Drenewydd.

"Bydd economi gref yn hanfodol pan ddown i ddiwedd y pandemig a mis diwethaf gwelwyd carreg milltir bwysig wrth gytuno ar delerau rhwng y cyngor, Ceredigion, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru.

"Roedd yn dangos ymrwymiad i weithio gyda'n gilydd i wireddu'r fargen yn ogystal â buddsoddiad o £110m i'r ardal, " ychwanegodd.

Ffigurau Covid-19

 • 1,812 o gysylltiadau trwy wasanaeth y Drws Ffrynt gydag 87% wedi derbyn cefnogaeth
 • 573 o ymweliadau diogelu plant wyneb yn wyneb gydag 89% o fewn yr amserlen.
 • 583 o ymweliadau wyneb yn wyneb plant sy'n derbyn gofal gyda 92% o fewn yr amserlen.
 • 87% o bobl ifanc wedi derbyn gwasanaeth Ar Ffiniau Gofal i'w hatal rhag mynd mewn i'r system gofal.
 • 98% o blant, pobl ifanc a theuluoedd wedi dweud iddynt gyrraedd nodau fel teulu trwy gymorth cynnar.
 • 2150 o achosion positif o COVID yn ystod y chwarter gan olrhain 99% o 9036 o gysylltiadau
 • Ffigurau presenoldeb disgyblion ar gyfer ysgolion Powys yn parhau'n gryf ar 81.3%
 • 1032 o bobl ifanc wedi derbyn cymorth gydag iechyd a lles emosiynol trwy weithwyr ieuenctid ysgolion.
 • Mae'r Tîm Gwaith Ieuenctid Datgysylltiedig wedi gweithio gyda 132 o o bobl ifanc.
 • Cyflwynwyd dros 50 o hamperi a rhoddion bach i bobl ifanc a'u teuluoedd dros y Nadolig.
 • 9,370 o fusnesau wedi derbyn cefnogaeth gan ddosbarthu dros £66m.
 • 3,384 o weithwyr wedi derbyn bron i £1.7m dan y cynllun talu £500
 • 3,385 o sachau llyfrau wedi'u harchebu trwy'r gwasanaeth llyfrgelloedd
 • 19,240 o alwadau i wasanaethau cwsmer.
 • 1,114 o ddilynwyr newydd ar gyfryngau cymdeithasol
 • 3,627 o negeseuon newydd ar gyfryngau cymdeithasol.
 • Cyfradd casglu treth y cyngor ar ddiwedd mis Chwefror oedd 81.12%

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu