Dilynwch y Cod Cefn Gwlad pan fyddwch allan o gwmpas y lle

Image of a family walking their dog

2 Chwefror 2021

Image of a family walking their dogMae trigolion Powys yn cael eu hannog i barhau i barchu a dilyn cod cefn gwlad wrth fwynhau ein sir hardd.

Ar y cyfan, mae trigolion Powys yn chwarae eu rhan i atal coronafeirws rhag lledaenu yn ystod cyfnod arall o gyfyngiadau symud ac yn #CadwPowysynDdiogel drwy aros gartref lle bynnag y bo modd.

Ond hyd yn oed yn ystod y cyfyngiadau Rhybudd Lefel Pedwar hyn, mae'n bwysig cofio bod mynd allan ar gyfer ychydig o ymarfer corff yn bwysig ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol. Mae'r rheoliadau presennol yn datgan y gall pob un ohonom adael ein cartrefi mor aml ag yr hoffech i ymarfer corff, cyn belled â bod yr ymarfer hwnnw'n dechrau ac yn gorffen o'n cartrefi.

"Y budd mwyaf sydd gennym yma ym Mhowys yn ystod y cyfyngiadau hyn yw mynediad i ddigonedd o fannau awyr agored i'w darganfod yn ddiogel o garreg ein drws."  Esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion yr Amgylchedd.

"Gyda channoedd o filltiroedd o hawliau tramwy cyhoeddus, llwybrau traed a lonydd beicio, mae mynd allan am ddos ddyddiol o ymarfer corff ac awyr iach yn rhywbeth y gall bob un ohonom fanteisio arno tra'n parhau i gydymffurfio â'r cyfyngiadau coronafeirws presennol.

"Fodd bynnag, gyda mwy a mwy ohonom yn gwneud y gorau o'n cefn gwlad hardd a chyda'r posibilrwydd o dywydd y gwanwyn a'r nosweithiau goleuach rownd y gornel, nid yw hi erioed wedi bod yn bwysicach i sicrhau ein bod yn cadw at y cod cefn gwlad tra'n mwynhau'r awyr agored."

Cofiwch y canlynol:

Parchwch bobl eraill:

  • ystyriwch y gymuned leol ac eraill sy'n mwynhau'r awyr agored
  • parciwch yn ofalus a chadw giatiau a rhodfeydd yn glir
  • gadewch giatiau ac eiddo fel yr oeddent
  • dilynwch lwybrau ond gadewch i eraill basio pan fydd hi'n gul

Diogelwch yr amgylchedd naturiol:

  • peidiwch â gadael olion eich ymweliad. Ewch â'ch sbwriel adref gyda chi
  • byddwch yn ofalus gyda barbeciwiau, a pheidiwch â dechrau tanau
  • cadwch gŵn dan reolaeth effeithiol
  • baw ci - rhowch ef mewn bag a'i roi yn y bin neu ewch ag ef gyda chi

Mwynhewch yr awyr agored:

  • cynlluniwch ymlaen llaw, drwy ganfod pa gyfleusterau sydd ar agor, a pharatoi
  • dilynwch gyngor ac arwyddion lleol a chadwch bellter cymdeithasol

I gael rhagor o wybodaeth am y Cod Cefn Gwlad, ewch i https://cy.powys.gov.uk/cefn-gwlad

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu