Economi Canolbarth Cymru i dderbyn hwb wrth i barc busnes newydd gael ei gymeradwyo

Image of the proposed Abermule business units

4 Chwefror 2021

Image of the proposed Abermule business unitsMae cynlluniau i greu parc busnes newydd yng ngogledd Powys wedi'u cymeradwyo, yn ôl y cyngor sir.

Bydd Cyngor Sir Powys bellach yn datblygu unedau busnes fel rhan o Barc Busnes newydd Aber-miwl wedi i Bwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy'r cyngor gymeradwyo'r cais cynllunio heddiw (dydd Iau, 4 Chwefror).

Bydd y parc busnes newydd yn darparu opsiynau hyblyg i ddechrau busnesau newydd sbon a chwmnïau lleol, gyda chyfle rhagorol i hybu datblygiad economaidd yr ardal a gwella gobeithion am waith yn lleol.

"Rwy'n falch fod caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer y datblygiad cyffrous yma. Fel rhan o'n Gweledigaeth 2025, rydym am greu economi ffyniannus, a bydd y datblygiad safon-uchel yma yn cyfrannu'n gadarnhaol at economi Powys," esbonia'r Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am faterion Eiddo.

"Bydd y parc busnes hefyd yn cyfrannu tuag at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru, sy'n datgan y byddwn yn sicrhau 'Cymru ffyniannus' trwy gymdeithas arloesol, cynhyrchiol a charbon-isel gydag economi sy'n cynhyrchu cyfoeth ac yn darparu cyfleoedd am waith."

Wedi i'r safle gael ei glustnodi ar gyfer datblygiad diwydiannol yn y Cynllun Datblygu Lleol am dros 20 mlynedd, mae nawr wedi'i ddyrannu ar gyfer cyfleoedd gwaith bach a chanolig a bydd yn gallu manteisio ar seilwaith priffyrdd a chludiant y sir.

Yn anad dim, bydd y parc yn annog perchnogion busnes a gweithwyr i ymgysylltu â dewisiadau ffordd iach o fyw trwy gyrraedd y safle trwy ddulliau teithio llesol neu gludiant cyhoeddus.

Bydd y safle hefyd yn cyfrannu tuag at gyfnerthu cynlluniau newid hinsawdd y cyngor trwy ddefnyddio ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel a thrwy ymestyn y gwaith o blannu rhywogaethau brodorol, a fydd yn digwydd ar safle Cyfleuster Crynhoi Gwastraff Gogledd Powys gerllaw, ar draws y safle cyfan.

Bydd yr unedau ar gael ar osod gan y cyngor, a fydd yn rheoli'r safle pan fydd y datblygiad wedi'i gwblhau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu