£500 mewn taliadau hunan-ynysu i ddefnyddwyr ap Covid y GIG

Image of a woman holding a mobile phone

4 Chwefror 2021

Image of a woman holding a mobile phone Bydd trigolion Powys y mae'r ap Covid y GIG yn gofyn iddyn nhw hunan-ynysu yn gallu gwneud cais am £500 o daliad hunan-ynysu.

Mae diweddariad diweddar i ap olrhain cysylltiadau GIG Cymru yn golygu bod, o Ddydd Gwener 5 Chwefror, mae pobl yn gallu gwneud cais am grant o £500 os yw'n cyflwyno gorchymyn hunan-hynysu i chi.

Hyd yn ddiweddar, dim ond y bobl yr oedd gweithredwyr staff Profi ac Olrhain (Test and Trace) oedd yn cael gorchymyn i aros gartref ac nid oedd hyn yn cynnwys hysbysiadau ar yr ap.

O Ddydd Gwener 5 Chwefror bydd defnyddwyr yr ap sy'n cael eu hysbysu iddynt fod mewn cysylltiad â'r firws wneud cais am y taliad trwy'r ap os ydych yn cyflawni meini prawf  cymhwyster y prif gynllun. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid iddynt fod:

  • Yn gyflogedig neu'n hunan-gyflogedig
  • Yn methu â gweithio o'u cartref, ac yn colli incwm o ganlyniad i'r hunan-ynysu
  • Yn derbyn Credyd Cynhwysol neu fudd-dal penodedig arall

Bwriedir i'r cynllun liniaru ar bryderon ariannol yn ystod y cyfnod hunan-ynysu, ac mae'n cynnwys elfen ddisgresiynol i gynorthwyo'r rheiny nad ydynt ar fudd-daliadau ond sydd mewn perygl o galedi ariannol.

Dechreuodd Cyngor Sir Powys brosesu cymorth hunan-ynysu fis Tachwedd, a bydd yn gyfrifol am weinyddu'r taliadau yn sgil y diweddariad i'r ap.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Cyllid: "Rhaid i bobl hunan-ynysu pan fydd ganddynt symptomau neu pan roddir cyfarwyddyd iddyn nhw wneud hynny oherwydd bod hynny'n helpu i dorri'r cylch cythreulig o ledaenu'r firws.

"Yn achos rhai pobl, fe allai hynny olygu colli incwm, ond mae'r taliadau hunan-ynysu'n lliniaru peth o'r pwysau hynny, ac rwy'n falch fod modd i ddefnyddwyr yr ap gael mynediad i'r un cymorth.

"os yw'r ap yn cyfarwyddo defnyddiwr i hunan-ynysu, bydd botwm newydd ar y sgrin gartref sy'n eu hailgyfeirio i ffurflen gais y cyngor am grant.

"Hyd nes y bydd yr ap yn cael ei ddiweddaru i ddilysu unigolion yn awtomatig, bydd angen tystiolaeth ar bobl o'u hincwm is, yn ogystal â'u hysbysiad hunan-ynysu.

"Mae cyllid teuluol eisoes wedi'i daenu'n denau mewn sawl achos, felly gall y taliadau hunan-ynysu roi'r diogelwch ariannol angenrheidiol i bobl Powys allu cydymffurfio â'r rheoliadau.

"Mae'r sefyllfa yn dal i fod yn ddifrifol iawn felly mae'n rhaid i bobl hunan-ynysu os dywedir wrthynt am wneud hynny, neu os ydynt yn teimlo symptomau.

"Hoffwn i ddiolch i bob preswylydd ym Mhowys sy'n gwneud ei orau i gadw pobl yn ddiogel, ond cofiwch barhau i ddilyn y canllawiau er mwyn i ni oresgyn y firws ofnadwy yma."

Bydd modd gwneud cais am daliadau hunan-ynysu ar ap Covid-19 y GIG o ddydd Gwener 5 Chwefror.

Ewch i wefan y cyngor i gael y manylion llawn: https://cy.powys.gov.uk/article/9958/Taliadau-Hunan-Ynysu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu