Dim newidiadau ar y gweill i'r gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu wrth ymyl y ffordd

Image of a recycling lorry

8 Chwefror 2021

Image of a recycling lorryMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau nad oes cynlluniau i wneud newidiadau i ba mor aml y bydd y gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu wrth ymyl y ffordd yn gweithredu yn y dyfodol.

Ar hyn o bryd mae pob cartref ym Mhowys yn cael casgliadau ailgylchu bob wythnos a chasgliadau o ysbwriel bob yn dair wythnos. Mae casgliad ychwanegol o wastraff yr ardd bob dwy wythnos ar gael i danysgrifwyr.

Fel rhan o'r proses pennu cyllidebau blynyddol, cyflwynwyd cynnig i newid casgliadau ynghyd â llawer o ddewisiadau eraill ar draws y cyngor. Ond ar ôl ystyriaeth penderfynwyd na fyddai newidiadau i'r gwasanaeth ar yr adeg yma.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu,

"Er gwaethaf pwysau cyllidebol gyda'r cyfyngiadau coronafeirws yn eu lle, gyda mwy ohonon ni'n aros gartref, cytunwyd na fyddai hon yr adeg orau i newid pa mor aml rydym yn casglu gwastraff dros ben o ymyl y ffordd.

"Fodd bynnag, mae strategaeth wastraff gyfredol Llywodraeth Cymru, 'Tuag at Ddyfodol Diwastraff', sy'n amlinellu llwybr tuag at ddyfodol diwastraff erbyn 2050, yn nodi'r angen i ni i gyd ailgylchu mwy a gwastraffu llai. Erbyn 2025 rhaid i ni gyrraedd cyfradd ailgylchu ledled y sir o 70%, a gallwn ddisgwyl derbyn dirwy o £100,000 am bob pwynt canran y byddwn o dan y targed hwnnw.

"Mae'r pandemig wedi bod yn anodd i ni i gyd. Rydym ni i gyd wedi gorfod addasu i ffordd wahanol o fyw a dod i ben â'r sefyllfa gorau gallwn ni. Gyda phob un ohonon ni'n aros gartref, er bod cynnydd wedi bod yn y gwastraff ailgylchu o garreg y drws, rydym hefyd wedi gweld cynnydd o 15 y cant yn yr ysbwriel sy'n mynd i finiau ar olwynion a sachau porffor eleni. Er ein bod yn deall pam, hoffen ni atgoffa trigolion i wneud cydymdrech penderfynol i ailgylchu cymaint ag y gallan nhw a lleihau faint o wastraff maen nhw'n ei daflu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu