Cynnydd ar y Cynllun Gwella Corfforaethol

Image of County Hall

09 Chwefror 2021

Image of County HallGwnaed cynnydd ar Gynllun Gwella Corfforaethol Cyngor Sir Powys er gwaethaf effaith y Coronafeirws, dyna'r neges i'r Cabinet wythnos nesaf.

Lansiodd y cyngor ei Gynllun Gwella Corfforaethol ym mis Ebrill 2018 gyda'r uchelgais o gael ei gydnabod yn eang fel lle gwych i weithio, byw a chwarae erbyn 2025 gyda phedwar maes blaenoriaeth sef yr economi, iechyd a gofal, dysgu a sgiliau a thrigolion a chymunedau.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Yn ystod 2020 fe wnaethom roi ein cynllun parhad busnes ar waith er mwyn canolbwyntio ar waith hanfodol i ymateb i'r pandemig gan olygu fod rhaid gohirio rhai elfennau o gynllun gwella Gweledigaeth 2025.

"Wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen, fe wnaethom ystyried effaith COVID-19 ac adolygu ein Cynllun Gwella Corfforaethol i weld a yw ein amcanion presennol yn dal i fod yn berthnasol neu a oes angen i ni ganolbwyntio ar flaenoriaethau newydd tan 2025.

"Mae'r pandemig wedi effeithio arnon ni'n ddrwg fel pawb arall, gan gostio tua £10m o ran gwariant  ychwanegol a cholli incwm yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn ariannol 2020-21.  Roedd angen arian argyfwng, er enghraifft i ofalu am bobl hŷn ac agored i niwed, ac ar yr un pryd, rydym wedi colli incwm o sawl gwasanaeth.

"Mae gennym ddiffyg ariannol ar hyn o bryd a allai greu bwlch o £0.75 miliwn yn y cyllid.  Mae'n debygol y bydd angen i ni wneud arbedion o £37.3 miliwn o leiaf dros y bum mlynedd nesaf er mwyn gallu mantoli'r gyllideb yn y tymor canolig.

"Er gwaethaf COVID-19 rydym wedi gwneud cynnydd yn erbyn rhai meysydd allweddol.  Rydym wedi datblygu a chymeradwyo strategaeth ar drawsnewid addysg ym Mhowys gan orffen adeiladu ysgolion newydd yn Aberhonddu a'r Trallwng.  Rydym wedi dechrau adeiladu 100 o gartrefi newydd mewn pump ardal, wedi cyd-leoli'r llyfrgell yn Y Trallwng ac wedi gwario dros £100m gyda busnesau'r sir.

"Rydym wedi ymgynghori â thrigolion a busnesau ym Mhowys i gasglu eu barn ar y pandemig a pha gefnogaeth ychwanegol sydd ei angen.    O ganlyniad, rydym wedi cynnig cymorth ychwanegol i economi Powys, gan brosesu dros £50 miliwn mewn grantiau, wedi cynnig parcio am ddim dros yr haf, cyngor am ddim ar faterion cynllunio i fusnesau twristiaeth a lletygarwch ac wedi lansio ymgyrchoedd #PrynuLleolPowys a #DarganfodPowys.

"Hyn i gyd wrth ddod yn gyngor mwy effeithiol gan dorri dros £22m oddi ar ein gwariant," ychwanegodd.

"O edrych at y dyfodol, mae ein prif dargedau'n cynnwys gwaith cynllunio effeithiol ar y gyllideb mewn economi ansicr er mwyn sicrhau fod ein cynlluniau'n cyd-fynd â'r cyllidebau sydd ar gael, gydag amcanion allweddol o ran trawsnewid a gwella a chanolbwyntio ar ddeilliannau newydd."

Dyma'r dyheadau newydd:

  • Economi Powys sy'n ffynnu ac yn gynaliadwy
  • Trigolion Powys yn dechrau'n dda, yn byw'n dda ac yn heneiddio'n dda
  • Trigolion Powys yn alluog, yn hyderus ac yn fodlon.
  • Cymunedau Powys yn llewyrchus, yn ddyfeisgar ac yn gysylltiedig.
  • Cyngor Sir Powys yn berfformio'n dda ac yn cael ei redeg yn dda.
  • Fe wnawn helpu i ddatblygu a hyrwyddo Powys fel cyrchfan i dwristiaid
  • Rhwng 2021 a 2024, bydd y rhaglen 'Addas am Oes' yn gwella trefniadau mynediad i 500 o gartrefi.
  • Fe wnawn sicrhau fod pobl ifanc o oed ysgol uwchradd yn derbyn gwasanaethau cwnsela o ansawdd uchel i helpu gyda'u hiechyd a lles emosiynol.
  • Fe wnawn geisio dod yn gyngor di-garbon erbyn 2030.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu