Cynnig o gynnydd 1.5% mewn rhent tai cyngor

Image of council housing

9 Chwefror 2021

Image of council housingMae'r cyngor sir wedi dweud y bydd rhenti tai cyngor ym Mhowys yn cynyddu o lai na £1.40 yr wythnos o fis Ebrill os caiff argymhelliad ariannu ei gymeradwyo gan y Cabinet yr wythnos nesaf.

Mae'r cynnydd o £1.39, sy'n cynrychioli cynnydd o 1.5 y cant ar gyfer 5,389 o dai'r cyngor, yn angenrheidiol i ariannu'r gwasanaeth ac i gael buddsoddiad parhaus yn y stoc dai.

Dywedodd y Cyngh. Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Mae'r cynnydd arfaethedig yn llawer llai na'r llynedd ac os caiff ei gymeradwyo, mae'n sicrhau bod cartrefi sy'n eiddo i'r cyngor yn aros ymhlith y rhai mwyaf fforddiadwy ym Mhowys ac yn caniatau i ni fuddsoddi mewn cartrefi newydd.

"Bydd yn ein helpu i ariannu rhaglen fuddsoddi'r cyngor o ddarparu 250 o gartrefi newydd, gyda 118 ohonynt wedi'u hadeiladu erbyn mis Mawrth 2022 - y cartrefi cyngor newydd cyntaf ers dros 35 mlynedd.

"Bydd y rhent newydd hefyd yn helpu i gynnal Safon Ansawdd Tai Cymru ar gyfer eiddo sy'n bodoli eisoes ac yn ariannu buddsoddiad i wneud ystadau tai yn lanach ac yn wyrddach.

"Mae rhenti'r cyngor ym Mhowys ymhlith yr isaf o unrhyw landlordiaid sy'n gweithio yn y sir ac eto'n cynnig y sicrwydd mwyaf i denantiaid.  Nid yw'r cyngor yn cael braidd dim cymhorthdal o ddydd i ddydd gan y llywodraeth ar gyfer ei wasanaeth tai ond y flwyddyn nesaf rydym yn bwriadu buddsoddi bron i £13.5m mewn cartrefi presennol a chartrefi newydd."

Gofynnir i'r Cabinet hefyd gymeradwyo taliadau newydd am wasanaethau fel cynnal a chadw tiroedd, glanhau cymunedol, gwresogi, leiniau golchi, erialau teledu, trin carthffosiaeth a gwaith diogelwch tân.

Bydd cynnydd hefyd yn rhent garejys y cyngor o £2.64 yr wythnos os caiff yr argymhelliad ei gymeradwyo.

Bydd yr adroddiad yn cael ei ystyried gan y Cabinet ddydd Mawrth, 16 Chwefror.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu