Cymorth dan arweiniad y gymuned yn Nhref-y-clawdd a'r Cylch

Image of Knighton, Powys

10 Chwefror 2021

Image of Knighton, PowysMae prosiect arloesol dan arweiniad y gymuned yn cael ei ddatblygu yn Nhref-y-clawdd a'r Cylch, er mwyn ceisio sicrhau bod pawb sydd angen cymorth yn gallu dod o hyd iddo, drwy rannu gwybodaeth a sgiliau.

Bydd y prosiect a ariennir gan Arwain, y Rhaglen LEADER ym Mhowys, yn cael ei ddarparu gan Ganolfan Gymunedol a Llyfrgell Tref-y-clawdd a'r Cylch (a elwir yn lleol 'The Comm'), gan weithio'n agos gyda PAVO ac asiantaethau gwybodaeth a chymorth sydd eisoes yn yr ardal.

Dywedodd Dave Alker, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Tref-y-clawdd a'r Cylch: "Mae'r Comm, gwirfoddolwyr a phartneriaid eraill wedi gwneud gwaith gwych yn cefnogi pobl sy'n agored i niwed yn ystod pandemig y Covid, ac rydym am adeiladu ar hynny ar gyfer y dyfodol, er mwyn sicrhau bod pawb sydd angen help yn gwybod sut i'w gael.

"Un o amcanion elusennol y Comm yw hyrwyddo addysg a darparu cyfleusterau er budd lles cymdeithasol ar gyfer gweithgareddau hamdden gyda'r nod o wella bywyd trigolion, a bydd y prosiect hwn yn enghraifft wych o gyflawni hynny, gan helpu i adeiladu cymuned gryfach a mwy cadarn.

"Bydd y sgiliau a'r hyfforddiant y bydd y gwirfoddolwyr yn eu derbyn yn eu helpu gyda phrofiad gwerthfawr ar gyfer eu CV neu i gynnal ffyrdd o fyw egnïol."

Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio a'u hyfforddi i gefnogi'r prosiect mewn nifer o ffyrdd, o ddarparu llyfrau llyfrgell i bobl sy'n gaeth i'w cartrefi, i helpu pobl â sgiliau TG a darparu gwybodaeth a'u cyfeirio at gymorth arbenigol lle bo angen.

Gan weithio gyda rhwydwaith ardal PAVO, bydd y prosiect yn diweddaru'r cyfeiriadur cymunedol ac codi ymwybyddiaeth trigolion o'r gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael iddynt yn yr ardal, drwy gyfryngau cymdeithasol, marchnata a gwaith allgymorth.  Darperir cymorth a gwybodaeth mewn ffyrdd sy'n ddiogel o ran Covid, gydag eitemau'n cael eu dosbarthu mewn ffordd ddi-gyswllt i stepen y drws, dros y ffôn ac ymatebion drwy e-bost.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl Ifanc a Diwylliant: "Rwy'n falch iawn o weld cymuned yn dod at ei gilydd fel hyn i sicrhau bod pawb sydd angen help yn cael eu cynnwys a'u cefnogi.

"Mae'r Comm a'r Llyfrgell yn creu'r amodau ac yn rhoi cymorth i bobl leol i fod yn unigolion hyderus, galluog a gwydn, sydd wedyn yn gallu rhannu eu gwybodaeth a'u sgiliau gyda mwy o bobl, gan feithrin gallu'r gymuned i helpu ei gilydd ar gyfer y tymor hir.

"Dyma'r math o waith ymyrraeth gynnar ac atal a fydd yn helpu pobl rhag syrthio i argyfwng, gan leihau'r pwysau ar wasanaethau hanfodol."

Estynnir gwahoddiad i unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am y prosiect, neu os hoffech chi wirfoddoli i'w gefnogi, i gysylltu â thîm Canolfan Gymunedol Tref-y-clawdd a'r Cylch drwy anfon e-bost i knightonhubcoordinator@gmail.com.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu