Dysgwyr cyfnod sylfaen yn dychwelyd i ysgolion

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to school

11 Chwefror 2021

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to schoolMae Cyngor Sir Powys wedi dweud bod gwaith cynllunio ar waith fel bod dysgwyr rhwng tair a saith oed (dosbarthiadau Blynyddoedd Cynnar a Derbyn, a Blynyddoedd Un a Dau) yn gallu dychwelyd yn ddiogel a threfnus ar ôl gwyliau hanner tymor.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda'i ysgolion a'i leoliadau blynyddoedd cynnar i sicrhau bod dysgwyr oedran cyfnod sylfaen yn dychwelyd yn ddiogel ar ôl hanner tymor mis Chwefror.

Dyma'r trefniadau a fydd ar waith:

  • Dydd Llun, 22 Chwefror - Diwrnod paratoi cyn i ddysgwyr y cyfnod sylfaen ddychwelyd yn raddol
  • Bydd pob dysgwyr rhwng tair a saith oed yn dechrau dychwelyd yn raddol ac yn hyblyg i'w hysgolion / lleoliadau blynyddoedd cynnar o ddydd Mawrth, 23 Chwefror, gyda'r nod y bydd pob dysgwr cyfnod sylfaen wedi dychwelyd erbyn dydd Gwener, 26 Chwefror.

Bydd penaethiaid yn cysylltu â rhieni neu warcheidwaid gyda manylion penodol ar gyfer ysgolion eu plant.

Bydd pob ysgol ym Mhowys ar agor i blant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr hanfodol ym mhob grŵp oedran o ddydd Llun, 22 Chwefror.

Wrth i ddysgwyr ddychwelyd ar ôl y gwyliau hanner tymor, gofynnir i rieni a gofalwyr wisgo eu plant mewn dillad cynnes sy'n addas ar gyfer dysgu yn yr awyr agored ac fel y gall ysgolion awyru lleoliadau er diogelwch dysgwyr a staff.

Bydd dysgwyr ysgolion cynradd wyth oed a hŷn a dysgwyr ysgolion uwchradd yn parhau â'u dysgu ar-lein hyd nes y clywir yn wahanol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Diogelwch ein dysgwyr a staff ysgolion yw ein prif flaenoriaeth.

"Rydym wedi bod yn gweithio gydag arweinwyr ein hysgolion i'w helpu i baratoi ar gyfer croesawu dysgwyr yn ôl i'r ysgol a lleoliadau blynyddoedd cynnar.

"Bydd y diwrnod paratoi ddydd Llun, 22 Chwefror yn rhoi'r cyfle i staff i wneud yn siwr bod popeth yn ei le i alluogi dysgwyr cyfnod sylfaen i ddychwelyd yn ddiogel. 

Fodd bynnag, rwyf am fod yn glir, os bydd amgylchiadau'n newid a chynnydd yng nghyfraddau trosglwyddo Covid-19 yn y sir, yna bydd ein hysgolion dim ond ar agor ar gyfer plant sy'n agored i niwed a phlant gweithwyr hanfodol.

"Wrth i ysgolion baratoi i groesawu dysgwyr yn ôl yn raddol, mae'n hanfodol bod pob teulu'n chwarae eu rhan drwy ddilyn y canllawiau yma yng Nghymru ac nad ydynt yn cymysgu y tu allan i'r ysgol i atal lledaenu Covid-19. Mae llawer o staff ysgolion a rhieni yn bryderus pan fyddant yn clywed adroddiadau am deuluoedd yn cymysgu a'i gilydd mewn digwyddiadau gyda phlant yn aros dros nos mewn cartrefi eraill.

"Ar ôl hanner tymor, bydd ysgolion yn dal i fod ar agor i blant gweithwyr hanfodol yn ogystal â dysgwyr sy'n agored i niwed ym mhob grŵp oedran. Fodd bynnag, mae agor ysgolion yn raddol yn bwysig er mwyn sicrhau diogelwch ein dysgwyr a'n staff, felly bydd rhaid i grwpiau blynyddoedd eraill aros gartref.

"Hoffwn ddiolch i ysgolion am eu hymdrechion parhaus i gefnogi disgyblion yn ystod y cyfnod anodd hwn a hoffwn ddiolch hefyd i rieni am eu hamynedd a'u cydweithrediad yn ystod y cyfnod digynsail hwn o darfu ar ein hysgolion."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu