Grantiau cymorth atodol i fusnesau Powys

Image of money

12 Chwefror 2021

Image of money Bydd llawer o fusnesau ym Mhowys yn gymwys i dderbyn rhagor o arian fel rhan o rownd pellach o gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Bydd yr arian diweddaraf yn ychwanegiad at daliadau'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau a gyhoeddwyd fis Rhagfyr ac yn helpu busnesau hyd ddiwedd Mawrth.

Mae Cyngor Sir Powys rwan yn dosbarthu'r taliadau ychwanegol i fusnesau dianghenraid yn y sectorau manwerthu, croeso, hamdden a thwristiaeth sy'n parhau i fod yn destun Covid-19.

Does dim angen i fusnesau sy'n talu trethi annomestig ac sydd wedi derbyn taliad ers y cyfnod atal byr ym mis Hydref wneud unrhyw beth o gwbl - bydd y grant yn cael ei dalu i'w cyfrif yn awtomatig.

Bydd busnesau â gwerth trethadwy o £12,000 neu lai yn gymwys i dderbyn taliad o £3,000, a'r rheiny â gwerth trethadwy o rhwng £12,001 a £150,000 yn gymwys i dderbyn £5,000.

Y tro yma, bydd y cynllun grant yn cael ei ymestyn i fusnesau â gwerth trethadwy o hyd at £500,000, a fydd hefyd yn derbyn £5,000.

Gall busnesau yn y gadwyn gyflenwi sydd wedi gweld lleihad yn eu trosiant o fwy na 40% hefyd wneud cais am y cymorth yma.

Unwaith eto, mae grantiau disgresiynol o hyd at £2,000 ar gael i fusnesau nad ydyn nhw ar y system drethi annomestig, ond os yw busnes wedi cael mynediad i Gronfa'r ERF ar gyfer Sectorau Penodol neu'r Gronfa Llawrydd, yna ni fyddant yn gymwys i dderbyn y grant yma.

Bydd angen i fusnesau nad ydyn nhw wedi cofrestru gyda'r cyngor wirio'r meini prawf a gwneud cais ar-lein.

Dywedodd y Cyng Aled David, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Cyllid: "Ers dechrau'r pandemig, mae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau bod y cymorth ariannol wedi cyrraedd pobl cyn gynted â phosibl.

"Rydym wedi talu cyfanswm o £67m mewn cymorth grant, ac mae'r cyhoeddiad diweddaraf hwn ar yr ariannu yn golygu bod rhagor i ddod!

"Mae'n parhau i fod yn adeg brysur iawn i'r cyngor. Yn ogystal â'r amrywiol daliadau grant, mae'n rhaid i ni hefyd sicrhau bod gwasanaethau lleol hanfodol barhau i redeg, gan helpu i gyflenwi'r rhaglen profi, olrhain a diogelu, a chynorthwyo ymgyrch lwyddiannus y GIG i gyflwyno'r rhaglen frechiadau.

"Mae'r holl waith yma'n bwysig dros ben, ond hoffwn i unwaith eto ddiolch i swyddogion yn ein Hadran Gyllid am eu hymdrechion tan gamp i helpu'n busnesau pan maent ei angen fwyaf.

"Mae'r grantiau wedi bod yn hanfodol i fusnesau ac wedi diogelu sawl swydd a allai fel arall fod wedi'u peryglu.

"Mae'r pandemig yn parhau i effeithio ar ein cymunedau, ond rwy'n gobeithio y bydd y cymorth ychwanegol hwn yn darparu rhywfaint o dawelwch meddwl i fusnesau ac yn helpu i dalu eu costau.

"Cofiwch fod yna fwy o opsiynau cymorth ar gael, gan gynnwys y Cynllun Cadw Swyddi a'r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig, felly rwy'n annog busnesau i edrych ar y rheiny hefyd.

"Diolch yn fawr i bob preswylydd ym Mhowys sy'n chwarae'i ran i gadw pobl yn ddiogel, ond cofiwch barhau i ddilyn y canllawiau er mwyn i ni oresgyn y firws ofnadwy yma yn y pen draw."

Gellir gweld y manylion llawn ar wefan y cyngor ac mae ceisiadau bellach ar agor: https://cy.powys.gov.uk/article/10264/Y-Gronfa-i-Fusnesau-dan-Gyfyngiadau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu