SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwell Sefyllfa Ariannol

Image of County Hall in Llandrindod

23 Chwefror 2021

Image of County Hall in Llandrindod Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi newidiadau i'w gyllideb arfaethedig yn sgil gwelliant mae'n ei ddisgwyl i'w sefyllfa ariannol ar gyfer y flwyddyn gyfredol.

Mae'r Cabinet wedi ymateb i'r sefyllfa ariannol well trwy leihau'r cynnydd arfaethedig yn Nhreth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf i 2.9 y cant - roedd y Cabinet wedi cymeradwyo cynnydd o 3.9 y cant gafodd ei argymell yn gynharach yn y mis.

Hefyd, bydd Cronfa Adfer COVID Powys newydd gwerth £1.8m yn cael ei sefydlu o arian un tro, a'i gadw mewn cronfa wrth gefn benodol. Bydd hyn yn cefnogi cymunedau a gwasanaethau'r Cyngor.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Dros y dyddiau diwethaf rydym wedi cael cyfres o gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru yn cynnig cymorth ariannol ychwanegol i'r Cyngor Sir".

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ac aelod o'r Cabinet dros Gyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Daw llawer o'r arian gydag amodau a thelerau penodol, ond daw rhywfaint i ariannu meysydd roedd y cyngor wedi disgwyl eu hariannu ei hun a bydd yn cynnwys gwell alldro ariannol i'r cyngor. Bydd y gostyngiad mewn pwysau a newidiadau technegol i drefniadau'r gyllideb yn golygu y gallwn gyfyngu'r cynnydd i Dreth y Cyngor i 2.9 y cant - un y cant yn is na'r argymhelliad blaenorol.

"Rydym hefyd mewn sefyllfa i neilltuo £1.8m a sefydlu Cronfa Adfer Powys i helpu grwpiau cymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol a gwasanaethau'r cyngor i gefnogi pobl a chymunedau i ymateb i'r heriau a ddaw yn sgil COVID-19.

"Bydd manylion y modd y bydd y Gronfa Adfer yn gweithredu yn cael eu cyhoeddi cyn gynted ag y bydd gennym ragor o wybodaeth," dywedodd.

"Rydym wedi ystyried y sefyllfa yn ofalus ac 'rydym wedi dewis lleihau'r effaith ar ein trigolion a chefnogi ein cymunedau.  Nid yw'n golygu fod y pwysau ar y gyllideb wedi diflannu, rhaid i ni barhau'n ofalus, ond mae'n newyddion i'w groesawu," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu