Cam-drin geiriol o weithwyr gofal cymdeithasol yn 'erchyll'

Image of social carer with gloves

Chwefror 23, 2021

Image of social carer with gloves 'Siomedig' yw'r ffordd y mae pobl sy'n gweithio yn y sector gofal yn ystod Covid-19 wedi cael eu trin gan rai aelodau o'r cyhoedd, dywedodd Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol yng nghanolbarth Cymru.

Alison Bulman yw'r Cyfarwyddwr Corfforaethol sy'n gyfrifol am ofal cymdeithasol gyda Chyngor Sir Powys, ac roedd yn ymateb i adroddiadau yn y wasg am staff gofal yng ngogledd Powys yn wynebu camdriniaeth ac yn cael eu cyhuddo o ledaenu Covid-19.

"Mae dweud mod i'n flin i glywed yr adroddiadau hyn yn hanner y stori," dywedodd Ms Bulman.  "Mae gweithwyr gofal wedi bod yn gwneud gwaith anhygoel dros y pandemig ac ni ddylent orfod wynebu sylwadau anwybodus gan rai aelodau'r cyhoedd wrth fynd wrth eu gwaith."

Dros y penwythnos, roedd adroddiadau yn y wasg wedi tynnu sylw at gyfarwyddwr cartref gofal yng ngogledd y sir a ddywedodd fod ei staff yn cael eu 'trin fel gwahangleifion'.  Mae hyn yn dilyn achosion ym mis Awst o weithwyr gofal yn cael eu 'hanwybyddu' yn eu cymunedau mewn rhan arall o'r sir.

Mae gan y sector gofal ganllawiau clir ar sut i weithio mewn ffordd sydd mor ddiogel â phosibl o ran Covid-19, gan gynnwys gweithdrefnau hylendid llym a defnydd gorfodol o PPE a ddarparwyd i'r sector gofal gan y cyngor.  Mae staff gofal, p'un ai'n gweithio i'r cyngor neu o fewn y sector annibynnol, yn gorfod cael prawf llif unffordd ddwywaith yr wythnos.

"Ychydig amser yn ôl roeddem yn clapio'r gweithwyr hyn ar garreg y drws, a nawr maen nhw'n gorfod wynebu hyn - mae'n warthus.  Mae ein cymdogion, ffrindiau a theulu sy'n gweithio yn y sector gofal wedi bod yn helpu ein trigolion hŷn a'r rhai ag anableddau dysgu dros y pandemig hwn ac yn haeddu pob canmoliaeth," ychwanegodd Ms Bulman.

Ychwanegodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion: "Ein staff gofal yw arwyr y pandemig hwn oherwydd eu gwaith caled, dyfalbarhad, dewrder a'u sirioldeb:  mae'n nhw'n haeddu ein cefnogaeth lawn a dylid gresynu unrhyw elyniaeth tuag atynt."

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu